Thông tư 07/2003/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2003/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 07/2003/TT-BXD sửa đổi Thông tư 09/2000/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 07/2003/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân Ngày ban hành: 17/06/2003 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 07/2003/TT-BXD sửa đổi Thông tư 09/2000/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2003/TT-BXD NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ...
 • (1) Điểm 3 mục I được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • (2) Tiết a, b, Khoản 2.1.3 Điểm 2.1 mục II được bổ sung như sau:
 • (3) Bổ sung mới điểm 2.3a mục II như sau:
 • (4) Điểm 2.3 mục II sửa đổi và bổ sung như sau:
 • (5) Điểm 1, 8 mục III được sửa đổi và bổ sung điểm 7a mục III như sau:
 • (6) Điểm 1 mục IV được sửa đổi và điểm 2 mục IV được bổ sung như sau:
 • (7) Khoản 3.1, 3.2, 3.3 điểm 3 mục V được sửa đổi bổ sung như sau:
 • (8) Phụ lục số 2 và phụ lục số 3 được thay thế bằng phụ lục số 2 và số 3 kèm theo Thông tư này.
 • (9) Bổ sung mới phụ lục số 4 và phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này.
 • PHỤ LỤC SỐ 2 PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • BẢNG 1 BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY LẮP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • BẢNG 2 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
 • PHỤ LỤC SỐ 3 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
 • II. BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
 • BẢNG 1
 • BẢNG 2
 • PHỤ LỤC SỐ 4 TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 5 KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TỔNG DỰ TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2003/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2003/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2003/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2003/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2003/TT-BXD

Đang cập nhật