Nghị định 93/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 93/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 93/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước Số hiệu: 93/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 13/08/2003 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 93/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước

  • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 93/2003/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Tổng Kiểm toán Nhà nước
  • Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Ngày 13/08/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp và báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; kiểm toán tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công theo kế hoạch kiểm toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các nhiệm vụ kiểm toán đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo quy định. Cụ thể: Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng được Thủ tướng Chính phủ phân công các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước; chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm toán hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. Định kỳ báo cáo thực hiện chương trình, kế hoạch và kết quả kiểm toán lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ…

Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung, thống nhất. Cơ cấu tổ chức gồm có:16 tổ chức giúp Tổng Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ và 3 tổ chức sự nghiệp thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Nghị định 93/2003/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 04/09/2003.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 93/2003/NĐ-CP để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 93/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 93/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 93/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 93/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật