Nghị định 116/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 116/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước Số hiệu: 116/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 10/10/2003 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH:
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Phân loại viên chức
 • Chương 2: TUYỂN DỤNG
 • MỤC 1: ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG
 • Điều 5. Điều kiện của người đăng ký dự tuyển viên chức
 • Điều 6. Hình thức tuyển dụng
 • Điều 7. Ưu tiên trong tuyển dụng
 • MỤC 2: TUYỂN DỤNG
 • Điều 8. Căn cứ tuyển dụng
 • Điều 9. Thông báo tuyển dụng
 • Điều 10. Hội đồng tuyển dụng
 • Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng
 • Điều 12. Tính điểm và xác định người trúng tuyển trong thi tuyển
 • Điều 13. Trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
 • Điều 14. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc
 • MỤC 3: HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
 • Điều 15. Các loại hợp đồng làm việc
 • Điều 16. Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc
 • Điều 17. Tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc
 • Điều 18. Hợp đồng làm việc đặc biệt
 • MỤC 4:THỬ VIỆC VÀ BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH VIÊN CHỨC
 • Điều 19. Thử việc
 • Điều 20. Hướng dẫn thử việc
 • Điều 21. Chế độ, chính sách đối với người thử việc và người hướng dẫn thử việc
 • Điều 22. Hoàn thành thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức
 • Điều 23. Nguyên tắc bổ nhiệm vào ngạch
 • Điều 24. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc
 • Chương 3: SỬ DỤNG VIÊN CHỨC
 • MỤC 1: BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, CHUYỂN NGẠCH, NÂNG NGẠCH
 • Điều 25. Bố trí, phân công công tác
 • Điều 26. Chuyển ngạch
 • Điều 27. Nâng ngạch, nâng bậc lương
 • Điều 28. Tổ chức thi nâng ngạch
 • Điều 29. Cử viên chức dự thi nâng ngạch
 • Điều 30. Hội đồng thi nâng ngạch
 • Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi nâng ngạch
 • Điều 32. Cách tính điểm và xác định trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch
 • Điều 33. Chứng nhận ngạch và bổ nhiệm vào ngạch
 • MỤC 2: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Điều 34. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức
 • MỤC 3: ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI
 • Điều 35. Điều động viên chức
 • Điều 36. Bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
 • Điều 37. Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo
 • Điều 38. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo xin từ chức
 • Điều 39. Luân chuyển viên chức
 • Điều 40. Biệt phái viên chức
 • Điều 41. Chấm dứt hợp đồng làm việc theo nguyện vọng của viên chức
 • MỤC 4: ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
 • Điều 42. Mục đích đánh giá viên chức
 • Điều 43. Căn cứ và trình tự đánh giá
 • Điều 44. Đánh giá viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
 • Chương 4: QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
 • Điều 45. Nội dung quản lý viên chức
 • Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
 • Điều 47. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 • Điều 48. Phân công cơ quan quản lý ngạch viên chức chuyên ngành
 • Điều 49. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ được phân công quản lý ngạch viên chức theo ngành chuyên môn
 • Điều 50. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 51. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp
 • Điều 52. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 53. Hiệu lực thi hành
 • Điều 54. Trách nhiệm hướng dẫn
 • Điều 55. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 116/2003/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 116/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 116/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 116/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật