Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

Tiêu đề: Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 Số hiệu: 16/2004/PL-UBTVQH11 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 24/03/2004 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

 • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 16/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ GIỐNG VẬT ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động về giống vật nuôi
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về giống vật nuôi
 • Điều 6. Giống vật nuôi có gen đã bị biến đổi và giống vật nuôi nhân bản vô tính
 • Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giống vật nuôi
 • Điều 8. Khen thưởng
 • Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2: QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN NGUỒN GEN VẬT NUÔI
 • Điều 10. Quản lý nguồn gen vật nuôi
 • Điều 11. Nội dung bảo tồn nguồn gen vật nuôi
 • Điều 12. Thu thập, bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm
 • Điều 13. Trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm
 • Chương 3: NGHIÊN CỨU, CHỌN, TẠO, KHẢO NGHIỆM VÀ CÔNG NHẬN GIỐNG VẬT NUÔI MỚI
 • Điều 14. Nghiên cứu, chọn, tạo giống vật nuôi mới
 • Điều 15. Khảo nghiệm giống vật nuôi mới
 • Điều 16. Cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi mới
 • Điều 17. Đặt tên giống vật nuôi mới
 • Điều 18. Công nhận giống vật nuôi mới
 • Chương 4: SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG VẬT NUÔI
 • Điều 19. Điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi
 • Điều 20. Sản xuất, kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng
 • Điều 21. Nhãn giống vật nuôi
 • Điều 22. Xuất khẩu giống vật nuôi
 • Điều 23. Nhập khẩu giống vật nuôi
 • Chương 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIỐNG VẬT NUÔI
 • Điều 24. Nguyên tắc quản lý chất lượng giống vật nuôi
 • Điều 25. Tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
 • Điều 26. Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi
 • Điều 27. Công bố chất lượng giống vật nuôi phù hợp tiêu chuẩn
 • Điều 28. Kiểm định giống vật nuôi
 • Điều 29. Kiểm dịch giống vật nuôi
 • Chương 6: THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • Điều 30. Thanh tra giống vật nuôi
 • Điều 31. Giải quyết tranh chấp quyền tác giả giống vật nuôi
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004

Đang cập nhật