Nghị định 110/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 110/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư Số hiệu: 110/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 08/04/2004 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Trách nhiệm đối với công tác văn thư
 • Chương 2: SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN
 • Điều 4. Hình thức văn bản
 • Điều 5. Thể thức văn bản
 • Điều 6. Soạn thảo văn bản
 • Điều 7. Duyệt bản thảo, việc sửa chữa, bổ sung bản thảo đã duyệt
 • Điều 8. Đánh máy, nhân bản
 • Điều 9. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành
 • Điều 10. Ký văn bản
 • Điều 11. Bản sao văn bản
 • Chương 3: QUẢN LÝ VĂN BẢN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
 • MỤC 1. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN
 • Điều 12. Trình tự quản lý văn bản đến
 • Điều 13. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến
 • Điều 14. Trình, chuyển giao văn bản đến
 • Điều 15. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến
 • Điều 16. Nghiệp vụ quản lý văn bản đến được thực hiện theo hướng dẫn của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu ...
 • MỤC 2. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI
 • Điều 17. Trình tự quản lý văn bản đi
 • Điều 18. Chuyển phát văn bản đi
 • Điều 19. Việc lưu văn bản đi
 • Điều 20. Nghiệp vụ quản lý văn bản đi được thực hiện theo hướng dẫn của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu ...
 • MỤC 3. LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ GIAO NỘP TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ HIỆN HÀNH CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
 • Điều 21. Nội dung việc lập hồ sơ hiện hành và yêu cầu đối với hồ sơ được lập
 • Điều 22. Giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức
 • Điều 23. Trách nhiệm đối với công tác lập hồ sơ và giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành
 • Điều 24. Nghiệp vụ lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành được thực hiện ...
 • MỤC 4. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ
 • Điều 25. Quản lý và sử dụng con dấu
 • Điều 26. Đóng dấu
 • Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
 • Điều 27. Nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư
 • Điều 28. Trách nhiệm quản lý công tác văn thư
 • Điều 29. Tổ chức, nhiệm vụ của văn thư cơ quan, tổ chức
 • Điều 30. Người được bố trí làm văn thư phải có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức văn thư theo ...
 • Chương 5: KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 31. Khen thưởng
 • Điều 32. Xử lý vi phạm
 • Điều 33. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 36. Trách nhiệm thực hiện

Ngày 08/04/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.

Nghị định 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.

Nhằm đảm bảo công tác quản lý văn bản, việc xử lí văn bản đến và đi phải đảm bảo trình tự nhất định. Cụ thể, đối với văn bản đến, tất cả văn bản, kể cả đơn, thư do cá nhân gửi đến cơ quan, tổ chức phải được quản lý theo trình tự: Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; Trình, chuyển giao văn bản đến; sau đó giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. Văn bản đến từ bất kỳ nguồn nào đều phải được tập trung tại văn thư cơ quan, tổ chức để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, kịp thời trình cho người có trách nhiệm và chuyển giao cho các đơn vị, cá nhân giải quyết.

Đối với văn bản đi: Tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức phát hành phải được quản lý theo trình tự sau: Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu và ngày, tháng của văn bản; Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật; Đăng ký văn bản đi; Làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi sau đó lưu văn bản đi. Khi lưu văn bản, mỗi văn bản đi phải lưu ít nhất hai bản chính; một bản lưu tại văn thư cơ quan, tổ chức và một bản lưu trong hồ sơ.

Bên cạnh đó, Nghị định 110/2004/NĐ-CP quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu. Theo đó, con dấu của cơ quan, tổ chức phải được giao cho nhân viên văn thư giữ và đóng dấu tại cơ quan, tổ chức. Nhân viên văn thư không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền.

Nghị định 110/2004/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2004.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 110/2004/NĐ-CP để xử lý: