Nghị định 111/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 111/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 111/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia Số hiệu: 111/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 08/04/2004 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Nghị định 111/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 111/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Thành phần tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam
 • Điều 3. Tài liệu riêng của cá nhân, gia đình, dòng họ
 • Điều 4. Kinh phí đầu tư cho hoạt động lưu trữ
 • Chương 2: THU THẬP, BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ
 • Điều 5. Thu thập tài liệu vào lưu trữ hiện hành
 • Điều 6. Thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử
 • Điều 7. Thời hạn giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử
 • Điều 8. Quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức khác
 • Điều 10. Chỉnh lý tài liệu
 • Điều 11. Xác định giá trị tài liệu
 • Điều 12. Tiêu hủy tài liệu hết giá trị
 • Điều 13. Thống kê nhà nước về lưu trữ
 • Điều 14. Bảo quản tài liệu lưu trữ
 • Điều 15. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc khai thác, sử dụng tài liệu ...
 • Điều 16. Thẩm quyền quy định danh mục tài liệu đặc biệt quý, hiếm tại lưu trữ lịch sử
 • Điều 17. Thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam
 • Điều 18. Thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ
 • Điều 19. Thẩm quyền cho phép mang tài liệu thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam ra nước ngoài
 • Điều 20. Sao tài liệu lưu trữ
 • Điều 21. Thẩm quyền cho phép công bố tài liệu thuộc Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam
 • Điều 22. Thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng, công bố tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước và tài ...
 • Chương 3: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LƯU TRỮ
 • Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lưu trữ
 • Điều 24. Hệ thống tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức lưu trữ nhà nước các cấp được thực hiện ...
 • Chương 4: KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 25. Khen thưởng
 • Điều 26. Xử lý vi phạm
 • Điều 27. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 30. Trách nhiệm thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 111/2004/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 111/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 111/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 111/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 111/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật