Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Tiêu đề: Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 Số hiệu: 23/2004/PL-UBTVQH11 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 20/08/2004 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

 • PHÁP LỆNH
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Cơ quan điều tra
 • Điều 2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
 • Điều 3. Nhiệm vụ của Cơ quan điều tra
 • Điều 4. Nhiệm vụ điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
 • Điều 5. Nguyên tắc hoạt động điều tra
 • Điều 6. Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra
 • Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân trong hoạt động điều tra
 • Điều 8. Giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra ...
 • Chương 2: TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA
 • Mục A: TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 9. Tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân
 • Điều 10. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân
 • Điều 11. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong Công an nhân dân
 • Điều 12. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra trong Công an nhân dân
 • Mục B: TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
 • Điều 13. Tổ chức của Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân
 • Điều 14. Tổ chức của Cơ quan An ninh điều tra trong Quân đội nhân dân
 • Điều 15. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân
 • Điều 16. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra trong Quân đội nhân dân
 • Mục C: TỔ CHỨC VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
 • Điều 17. Tổ chức của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Điều 18. Thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Chương 3: QUYỀN HẠN ĐIỀU TRA CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA
 • Điều 19. Quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng
 • Điều 20. Quyền hạn điều tra của Hải quan
 • Điều 21. Quyền hạn điều tra của Kiểm lâm
 • Điều 22. Quyền hạn điều tra của lực lượng Cảnh sát biển
 • Điều 23. Quyền hạn điều tra của các cơ quan khác của lực lượng Cảnh sát trong Công an nhân dân được giao ...
 • Điều 24. Quyền hạn điều tra của các cơ quan khác của lực lượng An ninh trong Công an nhân dân được giao ...
 • Điều 25. Quyền hạn điều tra của các cơ quan khác trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành ...
 • Chương 4: QUAN HỆ PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA
 • Điều 26. Quan hệ giữa các Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều ...
 • Điều 27. Uỷ thác điều tra
 • Điều 28. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra
 • Chương 5: TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM ĐIỀU TRA VIÊN
 • Điều 29. Điều tra viên
 • Điều 30. Tiêu chuẩn Điều tra viên
 • Điều 31. Hội đồng tuyển chọn Điều tra viên
 • Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn Điều tra viên
 • Điều 33. Những việc Điều tra viên không được làm
 • Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Điều tra viên
 • Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra
 • Chương 6: BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA
 • Điều 36. Chế độ đối với Điều tra viên
 • Điều 37. Kinh phí bảo đảm hoạt động điều tra
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 38. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Đang cập nhật