Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 73/2004/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 73/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 03/09/2004 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 73/2004/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo
 • Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty quản lý quỹ và các bên liên quan có trách nhiệm ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích thuật ngữ
 • Chương 2: QUỸ CÔNG CHÚNG
 • Điều 3. Điều kiện phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng
 • Điều 4. Hồ sơ xin phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng
 • Điều 5. Cấp phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng
 • Điều 6. Thông tin trước khi phát hành và công bố việc phát hành
 • Điều 7. Phân phối chứng chỉ quỹ
 • Điều 8. Đình chỉ phát hành và thu hồi giấy phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng
 • Điều 9. Báo cáo kết quả đợt phát hành
 • Điều 10. Thủ tục đăng ký lập Quỹ công chúng và niêm yết chứng chỉ quỹ
 • Điều 11. Thu nhập, chi phí và phân phối thu nhập của Quỹ công chúng
 • Điều 12. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ
 • Điều 13. Các hạn chế đầu tư của Quỹ công chúng
 • Điều 14. Giao dịch tài sản của Quỹ công chúng với người liên quan của công ty quản lý quỹ
 • Điều 15. Giải thể Quỹ
 • Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người đầu tư
 • Điều 17. Đại hội người đầu tư
 • Điều 18. Quyền của Đại hội người đầu tư
 • Điều 19. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội người đầu tư
 • Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội người đầu tư
 • Điều 21. Báo cáo về Đại hội người đầu tư
 • Điều 22. Ban đại diện quỹ
 • Điều 23. Cuộc họp Ban đại diện quỹ
 • Điều 24. Chủ tịch Ban đại diện quỹ
 • Chương 3: QUỸ THÀNH VIÊN
 • Điều 25. Thành lập Quỹ thành viên
 • Điều 26. Thành viên góp vốn
 • Điều 27. Thủ tục và hồ sơ đăng ký lập Quỹ thành viên
 • Điều 28. Hoạt động đầu tư của Quỹ thành viên
 • Điều 29. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin.
 • Điều 30. Các quy định khác về Quỹ thành viên
 • Chương 4: CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 • Điều 31. Nguyên tắc cấp giấy phép quản lý quỹ
 • Điều 32. Điều kiện cấp giấy phép quản lý quỹ
 • Điều 33. Hồ sơ xin cấp giấy phép quản lý quỹ
 • Điều 34. Thủ tục cấp giấy phép quản lý quỹ
 • Điều 35. Thay đổi, bổ sung loại hình dịch vụ cho công ty quản lý quỹ
 • Điều 36. Chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp cho công ty quản lý quỹ nước ngoài
 • Điều 37. Lập, đóng cửa chi nhánh công ty quản lý quỹ
 • Điều 38. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh
 • Điều 39. Lệ phí cấp phép và bổ sung giấy phép quản lý quỹ
 • Điều 40. Công bố giấy phép quản lý quỹ và các thay đổi có liên quan
 • Điều 41. Kiểm soát nội bộ
 • Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ
 • Điều 43. Hạn chế hoạt động của công ty quản lý quỹ
 • Điều 44. Cung cấp thông tin cho người đầu tư
 • Điều 45. Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép quản lý quỹ
 • Điều 46. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của công ty quản lý quỹ
 • Điều 47. Thay đổi công ty quản lý quỹ
 • Điều 48. Hành nghề quản lý quỹ
 • Điều 49. Ban Giám đốc công ty quản lý quỹ
 • Chương 5: NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
 • Điều 50. Lựa chọn ngân hàng giám sát
 • Điều 51. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát
 • Điều 52. Quan hệ giữa ngân hàng giám sát, công ty quản lý quỹ và Quỹ
 • Điều 53. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng giám sát
 • Điều 54. Thay đổi ngân hàng giám sát
 • Chương 6: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ
 • Điều 55. Nghĩa vụ báo cáo của công ty quản lý quỹ
 • Điều 56. Chế độ báo cáo của ngân hàng giám sát
 • Điều 57. Chế độ lưu giữ hồ sơ và đối chiếu chứng từ
 • Chương 7: THANH TRA, GIÁM SÁT, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 58. Thanh tra, giám sát
 • Điều 59. Xử lý vi phạm
 • Chương 8: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 60. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 MẪU ĐƠN XIN PHÉP PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG
 • PHỤ LỤC SỐ 02 MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH QUY ĐỊNH TRONG ĐIỀU LỆ QUỸ
 • PHỤ LỤC SỐ 03 NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH CỦA QUỸ CÔNG CHÚNG (TRONG PHỤ LỤC NÀY GỌI TẮT LÀ QUỸ)
 • PHỤ LỤC SỐ 04 MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG
 • PHỤ LỤC SỐ 05 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ LẬP QUỸ VÀ NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ QUỸ
 • PHỤ LỤC SỐ 06 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ LẬP QUỸ THÀNH VIÊN
 • PHỤ LỤC SỐ 07 MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢN LÝ QUỸ
 • PHỤ LỤC SỐ 08 CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢN THUYẾT TRÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 09 MẪU LÝ LỊCH TÓM TẮT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH ...
 • PHỤ LỤC SỐ 10 MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI, BỔ SUNG LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 • PHỤ LỤC SỐ 11 MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI.
 • PHỤ LỤC SỐ 12 MẪU ĐƠN XIN CHẤP THUẬN LẬP (ĐÓNG) CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
 • PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN XIN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 • PHỤ LỤC SỐ 14 MẪU BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ (BAN HÀNH KÈM THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU ...
 • PHỤ LỤC SỐ 15 MẪU BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ HÀNG THÁNG/QUÝ/NĂM
 • PHỤ LỤC SỐ 16 MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ HÀNG THÁNG/QUÝ/NĂM (BAN HÀNH KÈM THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC ...
 • PHỤ LỤC SỐ 17 Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ
 • PHỤ LỤC SỐ 18 MẪU BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
 • PHỤ LỤC SỐ 19 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG, QUÝ, NĂM CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 • PHỤ LỤC SỐ 20 MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO THAY ĐỔI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC
 • PHỤ LỤC SỐ 21 MẪU BÁO CÁO TĂNG (GIẢM) VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 • PHỤ LỤC SỐ 22 MẪU BÁO CÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 • PHỤ LỤC SỐ 23 MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 73/2004/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 73/2004/QĐ-BTC

Đang cập nhật