Nghị định 187/2004/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 187/2004/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Số hiệu: 187/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 16/11/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục tiêu, yêu cầu của việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là ...
 • Điều 2. Đối tượng và điều kiện cổ phần hoá
 • Điều 3. Hình thức cổ phần hoá công ty nhà nước
 • Điều 4. Đối tượng và điều kiện mua cổ phần
 • Điều 5. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hoá bằng đồng Việt ...
 • Điều 6. Chi phí thực hiện cổ phần hoá
 • Điều 7. Cổ phần, cổ phiếu và cổ đông sáng lập
 • Điều 8. Nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước
 • Chương 2: XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CỔ PHẦN HÓA
 • Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hoá trong việc xử lý tồn tại về tài chính
 • Điều 10. Xử lý tài sản thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết, tài sản không cần dùng, tài sản ...
 • Điều 11. Các khoản nợ phải thu
 • Điều 12. Các khoản nợ phải trả
 • Điều 13. Các khoản dự phòng, lỗ hoặc lãi
 • Điều 14. Vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác như: góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần ...
 • Điều 15. Số dư bằng tiền của các Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi.
 • Chương 3: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ
 • MỤC 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Điều 16. Các công ty nhà nước khi thực hiện cổ phần hoá được áp dụng một trong các phương pháp xác định ...
 • MỤC 2: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP TÀI SẢN
 • Điều 17. Giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá theo phương pháp tài sản
 • Điều 18. Các căn cứ xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp
 • Điều 19. Giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp
 • Điều 20. Xác định giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hoá tại các doanh nghiệp khác
 • MỤC 3: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU
 • Điều 21. Giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Điều 22. Căn cứ xác định
 • MỤC 4: TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Điều 23. Phương thức tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá
 • Điều 24. Sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 25. Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá
 • Chương 4: BÁN CỔ PHẦN VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
 • MỤC 1: BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU
 • Điều 26. Đối tượng mua cổ phần lần đầu.
 • Điều 27. Cơ cấu cổ phần lần đầu
 • Điều 28. Giá bán cổ phần lần đầu
 • Điều 29. Giá trị ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược và người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá
 • Điều 30. Phương thức tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu
 • Điều 31. Trình tự tổ chức bán đấu giá lần đầu
 • Điều 32. Đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần
 • Điều 33. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và niêm yết trên thị trường chứng khoán
 • Điều 34. Quản lý phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần
 • Điều 35. Quản lý và sử dụng số tiền thu từ cổ phần hoá công ty nhà nước
 • Chương 5: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HOÁ
 • Điều 36. Doanh nghiệp sau cổ phần hoá được hưởng các ưu đãi sau:
 • Điều 37. Người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa được hưởng các chính sách ưu đãi sau:
 • Chương 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
 • Điều 38. Các cổ đông chiến lược có các quyền và nghĩa vụ sau:
 • Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khác
 • Chương 7: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 40. Quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ...
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 41. Nghị định này thay thế Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và ...
 • Điều 42. Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên ...
 • Điều 43. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ...

Ngày 16/11/2004, Chính phủ ban hành Nghị định187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Công ty nhà nước không thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hoá, bao gồm: các tổng công ty nhà nước (kể cả ngân hàng thương mại nhà nước và các tổ chức tài chính nhà nước); công ty nhà nước độc lập; công ty thành viên hạch toán độc lập của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập; đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước thuộc thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Điều kiện cổ phần hoá đơn vị hạch toán phụ thuộc của các công ty nhà nước

 • Đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp có đủ điều kiện hạch toán độc lập;
 • Không gây khó khăn hoặc ảnh hưởng xấu đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc các bộ phận còn lại của doanh nghiệp.

Hình thức cổ phần hoá

 • Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn áp dụng đối với những doanh nghiệp cổ phần hoá có nhu cầu tăng thêm vốn điều lệ. Mức vốn huy động thêm tuỳ thuộc vào quy mô và nhu cầu vốn của công ty cổ phần
 • Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn.
 • Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn.

Nhà đầu tư trong nước) được quyền mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hoá với số lượng không hạn chế. nhà đầu tư nước ngoài) được mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hoá theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua cổ phần ở các doanh nghiệp cổ phần hoá phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Cổ đông sáng lập của doanh nghiệp cổ phần hoá

 • Tham gia thông qua Điều lệ lần đầu của công ty cổ phần;
 • Cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán;
 • Sở hữu số lượng cổ phần bảo đảm mức tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty cổ phần có trách nhiệm kế thừa mọi nghĩa vụ đối với người lao động từ công ty nhà nước chuyển sang; có quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng lao động và phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý tài chính khi cổ phần hóa được quy định cụ thể tại Chương 2 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP.

Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

 • Phương pháp tài sản.
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu và các phương pháp khác theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp cổ phần hoá có tổng giá trị tài sản theo sổ kế toán từ 30 tỷ đồng trở lên thì việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá thực hiện thông qua các tổ chức định giá.

Đối tượng mua cổ phiếu lần đầu

 • Người lao động trong doanh nghiệp
 • Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước như: người sản xuất và thường xuyên cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp; người cam kết tiêu thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp; người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh doanh, có tiềm năng về tài chính và năng lực quản lý.
 • Các nhà đầu tư khác (bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài).

Giá bán cổ phần lần đầu

 • Đối với người lao động Giá bán cổ phần ưu đãi được giảm 40% so với giá đấu bình quân.
 • Đối với các nhà đầu tư chiến lược Giá bán cổ phần ưu đãi được giảm 20% so với giá đấu bình quân.
 • Đối với các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 27 của Nghị định này giá bán theo giá đấu thành công của từng nhà đầu tư.

Những ưu đãi dành cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa, quyền và nghĩa vụ của của đông cung được quy định chi tiết tại nghị định số 187/2004/NĐ-CP.

Nghị định 187/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2004 và thay thế cho Nghị định 64/2002/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 187/2004/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 187/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 187/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 187/2004/NĐ-CP

Đang cập nhật