Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH

Tiêu đề: Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 1347/2004/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: 24/11/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 1347/2004/QĐ-BKH NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ trưởng các đơn vị ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 ...
 • Điều 2. Mục tiêu của chương trình:
 • Điều 3. Đối tượng đào tạo bồi dưỡng của Chương trình là các học viên: các doanh nhân; chủ và cán bộ quản ...
 • Điều 4. Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm làm đầu mối ...
 • Điều 5. Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước ...
 • Điều 6. Trường hợp các Bộ, ngành và các Hiệp hội doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức các khóa (lớp) đào tạo ...
 • Điều 7. Các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng bao gồm các trường đại học, Trung học, Cao đẳng ...
 • Điều 8. Các học viên của Chương trình tham gia Chương trình và tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng cụ ...
 • Điều 9. Việc đào tạo bồi dưỡng được tổ chức theo các khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Số lượng ...
 • Chương 2: NỘI DUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
 • Điều 10. Nội dung chuyên đề đào tạo bồi dưỡng và thời gian của các khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng
 • Điều 11. Căn cứ vào tình hình cụ thể trên địa bàn và lĩnh vực và trong trường hợp nhu cầu đào tạo bồi ...
 • Chương 3: QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
 • Điều 12. Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng
 • Điều 13. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và kinh phí, ngân sách hỗ trợ.
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng
 • Điều 15. Định kỳ sáu tháng một lần, các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng gửi báo cáo ...
 • Điều 16. Tùy theo điều kiện khả năng cân đối của Nhà nước, các tài liệu cơ bản cần thiết của các chuyên ...
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Sau khi thực hiện Quy chế này trong 02 năm và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ...
 • Điều 18. Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy ...
 • Điều 19. Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị ...
 • PHỤ LỤC II MẪU CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU KHÓA ĐÀO TẠO

Ngày 24/11/2004, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008. Cụ thể,

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008.

Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 – 2008 (sau đây được gọi tắt là Chương trình) là chương trình mục tiêu của Nhà nước dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tổ chức, thực hiện và quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Chương trình trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các Sở Kế hoạch và đầu tư, có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các học viên theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này và lập dự toán kinh phí cho Chương trình bao gồm cả phần kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ và phần kinh phí từ ngân sách địa phương.

- Chủ trì tổ chức thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch được giao thông qua việc ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng theo quy trình quy định tại Chương III của Quy chế này.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả của các khóa đào tạo bồi dưỡng.

- Lấy ý kiến đánh giá của các học viên, thường xuyên rút kinh nghiệm để các khóa đào tạo bồi dưỡng tiếp theo đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp và đạt hiệu quả cao.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH

Đang cập nhật