Thông tư 133/2004/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 133/2004/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 133/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 133/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 31/12/2004 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 133/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU ...
 • A.QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. PHẠM VI ÁP DỤNG
 • 1. Theo Hiệp định, thuật ngữ "đối tượng cư trú của một Nước ký kết" là đối tượng mà theo Luật của một ...
 • 2. Theo pháp luật Việt Nam, các đối tượng sau đây được coi là đối tượng cư trú của Việt Nam:
 • 3. Trường hợp căn cứ vào quy định tại điểm 1.1 và 1.2 trên đây, nếu một đối tượng vừa là đối tượng cư ...
 • II. MIỄN TRỪ  ĐỐI VỚI CƠ QUAN NGOẠI GIAO, LÃNH SỰ
 • III. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG LUẬT TRONG NƯỚC VÀ HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN
 • B. THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THU NHẬP
 • I. THU NHẬP TỪ  BẤT ĐỘNG SẢN
 • 1. Định nghĩa bất động sản
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • II. THU NHẬP TỪ  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • 1. Định nghĩa thu nhập từ hoạt động kinh doanh
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • III. THU NHẬP TỪ  HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI QUỐC TẾ
 • 1. Định nghĩa vận tải quốc tế
 • 2. Xác định đối tượng thực h­ưởng
 • 3. Xác định phạm vi áp dụng
 • IV. THU NHẬP TỪ TIỀN LÃI CỔ PHẦN
 • 1. Định nghĩa tiền lãi cổ phần
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • 3. Xác đinh đối tượng thực hưởng
 • V. THU NHẬP LÀ LÃI TIỀN CHO VAY
 • 1. Định nghĩa lãi tiền cho vay
 • 2.  Xác định nghĩa vụ thuế
 • 3. Xác đinh đối tượng thực h­ưởng
 • VI. THU NHẬP TỪ TIỀN BẢN QUYỀN
 • 1. Đinh nghĩa tiền bản quyền
 • 2. Xác đinh nghĩa vụ thuế
 • 3. Xác đinh đối tượng thực hưởng
 • VII. THU NHẬP TỪ CUNG CẤP DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 • 1. Định nghĩa phí dịch vụ kỹ thuật
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • VIII. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN
 • 1. Định nghĩa thu nhập từ chuyển nhượng tài sản
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • IX. THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGHỀ ĐỘC LẬP
 • 1. Định nghĩa thu nhập từ hoạt động ngành nghề độc lập
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • X. THU NHẬP TỪ  HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÁ NHÂN PHỤ THUỘC
 • 1. Định nghĩa thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • XI. THU NHẬP­ THÙ LAO GIÁM ĐỐC
 • 1. Định nghĩa thu nhập từ thù lao giám đốc
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • XII. THU NHẬP TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN CỦA NGHỆ SĨ VÀ VẬN ĐỘNG VIÊN
 • 1. Định nghĩa thu nhập từ các hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ và vận động viên
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • XIII. THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG HƯU
 • 1. Định nghĩa thu nhập từ tiền lư­ơng hư­u
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • XIV. THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ CHÍNH PHỦ
 • 1. Định nghĩa thu nhập từ hoạt động phục vụ Chính phủ
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • XV. THU NHẬP CỦA SINH VIÊN, HỌC SINH HỌC NGHỀ
 • 1. Định nghĩa thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • XVI. THU NHẬP CỦA GIÁO VIÊN, GIÁO SƯ VÀ NGƯỜI  NGHIÊN CỨU
 • XVII. THU NHẬP KHÁC
 • 1. Định nghĩa thu nhập khác
 • 2. Xác định nghĩa vụ thuế
 • C .BIỆN PHÁP TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN TẠI VIỆT NAM
 • I. BIỆN PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ
 • II. BIỆN PHÁP KHẤU TRỪ  SỐ THUẾ KHOÁN
 • III. BIỆN PHÁP KHẤU TRỪ  GIÁN TIẾP
 • D. CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH
 • I. THỦ TỤC KHẤU TRỪ THUẾ NƯỚC NGOÀI VÀO THUẾ PHẢI NỘP TẠI VIỆT NAM
 • II. THỦ TỤC MIỄN GIẢM VÀ HOÀN THUẾ TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỔ  CHỨC CÁ NHÂN LÀ ĐỐI TƯỢNG CƯ TRÚ NƯỚC NGOÀI
 • 1. Để được xét miễn, giảm thuế kể cả trường hợp hoàn thuế được thực hiện bằng hình thức bù trừ vèo số ...
 • 2. Hoàn thuế trực tiếp từ ngân sách
 • III. THỦ TỤC MIỄN, GIẢM THUẾ TẠI­ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI LÀ ĐỐI TƯỢNG C­Ư TRÚ VIỆT NAM
 • IV. THỦ TỤC XÁC NHẬN THUẾ ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CƯ TRÚ CỦA NƯỚC NGOÀI
 • V. THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG C­Ư TRÚ CỦA VIỆT NAM
 • 1. Tổ Chức cá nhân yêu cầu xác nhận là đối tượng cư trú thuế của Việt Nam theo quy định tại Hiệp định ...
 • 2. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Cục Thuế căn cứ vào quy định tại Điều 4 của ...
 • VI. QUY ĐỊNH KHÁC
 • 1. Trường hợp đối tượng nộp thuế ủy quyển cho đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định ...
 • 2. Các bản sao kèm theo (trừ bản sao chứng từ nộp thuê) đều phải được công chứng, chứng thực theo quy ...
 • 3. Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự: chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại ...
 • 4. Trường hợp cần thiết và hợp lý, cơ quan thuế có thể yêu cầu người đề nghị đư­ợc áp dụng Hiệp định ...
 • 5. Các tài liệu, văn bản tiếng n­ước ngoài phải đư­ợc dịch sang tiếng Việt và công chứng theo quy định ...
 • 6. Việc miễn, giảm thuế theo Hiệp định phải được thực hiện trên cơ sở quyết định của cơ quan thuế phù ...
 • 7. Trường hợp đối tượng cư trú n­ước ngoài đề nghị áp dụng Hiệp định đối với thu nhập từ nhiều hợp đồng ...
 • VII. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHẾU NẠI
 • 1. Trường hợp đối tượng cư trú của Nước ký kết cho rằng cơ quan thuế Việt Nam xác định nghĩa vụ thuế ...
 • 2.
 • 3. Để tiến hành khiếu nại, ng­ười khiếu nại phải thực hiện đúng các quy định dưới dây:
 • E. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ CHỨC TRÁCH CÓ THẨM QUYỀN
 • G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục 1 - HĐ/HTQT DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC VÀ VÙNG ...
 • Mẫu1 - HĐ/HTQT ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ
 • Mẫu 2-HĐ/HTQT ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM
 • Mẫu 3-HĐ/HTQT GIẤY XÁC NHẬN THUẾ THU NHẬP ĐÃ NỘP TẠI VIỆT NAM
 • Mẫu 4-HĐ/HTQT GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ NỘP THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ  TIỀN LÃI CỔ PHẦN, LÃI  TIỀN CHO ...
 • Mẫu 5-HĐ/HTQT ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CƯ­ TRÚ CỦA VIỆT NAM
 • Mẫu 6 HĐ/HTQT GIẤY CHỨNG NHẬN CƯ­ TRÚ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 133/2004/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 133/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 133/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 133/2004/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 133/2004/TT-BTC

Đang cập nhật