Nghị định 31/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 31/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 31/2005/NĐ-CP về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích Số hiệu: 31/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 11/03/2005 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 31/2005/NĐ-CP về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công ích
 • Điều 4. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích
 • Điều 5. Các phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và nguyên tắc lựa chọn
 • Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
 • Chương 2: CÔNG TY QUỐC PHÒNG, AN NINH
 • Điều 7. Công ty quốc phòng, an ninh
 • Điều 8. Thành lập mới công ty quốc phòng, an ninh
 • Điều 9. Sắp xếp công ty quốc phòng, an ninh
 • Điều 10. Tổ chức quản lý công ty quốc phòng, an ninh
 • Điều 11. Đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho công ty quốc phòng, an ninh
 • Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của công ty quốc phòng, an ninh
 • Điều 13. Hỗ trợ tài chính đối với công ty quốc phòng, an ninh
 • Điều 14. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện
 • Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty quốc phòng, an ninh
 • Chương 3: CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH
 • Điều 16. Công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích
 • Điều 17. Giao kế hoạch và thanh quyết toán cho công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích
 • Điều 18. Sắp xếp công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích
 • Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
 • DANH MỤC A Các sản phẩm, dịch vụ công ích, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do công ty quốc phòng, an ninh ...
 • DANH MỤC B Các sản phẩm, dịch vụ công ích do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần ...
 • DANH MỤC C Các sản phẩm, dịch vụ công ích do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 31/2005/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 31/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 31/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 31/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 31/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật