Quyết định 24/2005/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2005/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 24/2005/QĐ-BTC về 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 24/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 18/04/2005 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 24/2005/QĐ-BTC về 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Ban hành ba (03) tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi sau đây:
 • Điều 2. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo quyết định này áp dụng đối với hoạt động ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám ...
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN SỐ 01 GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG LÀM CƠ SỞ CHO THẨM ĐỊNH ...
 • QUY ĐỊNH CHUNG
 • NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN SỐ 03 NHỮNG QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH ...
 • QUY ĐỊNH CHUNG
 • NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN SỐ 04 BÁO CÁO KẾT QUẢ, HỒ SƠ VÀ CHỨNG THƯ THẨM ...
 • QUY ĐỊNH CHUNG
 • NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN
 • Phụ Lục Số 01 MẪU CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Phụ Lục Số 02 MẪU CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ

Ngày 18/4/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 24/2005/QĐ-BTC về 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Cụ thể,

Ban hành ba (03) tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi sau đây:

Tiêu chuẩn số 01:

TĐGVN 01 Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản.

Tiêu chuẩn số 03:

TĐGVN 03 Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá tài sản.

Tiêu chuẩn số 04:

TĐGVN 04 Báo cáo kết quả, hồ sơ và chứng thư thẩm định giá tài sản.

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo quyết định này áp dụng đối với hoạt động thẩm định giá trên lãnh thổ Việt Nam.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và thẩm định viên về giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2005/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật