Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT về Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 24/2004/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình Ngày ban hành: 05/11/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT về Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
 • Điều 3: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục quản lý nhà nước chuyên ...
 • QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • Điều 2: Nội dung giám sát của chủ sở hữu và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • Điều 3. Hình thức giám sát của Bộ Giao thông Vận tải với tư cách là chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước ...
 • Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc các doanh nghiệp trong quản lý ...
 • Điều 5. Kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Chương 2: GIÁM SÁT DOANH NGHIỆP
 • Điều 6. Doanh nghiệp tự giám sát
 • Điều 7. Phân công, phân cấp trong việc thực hiện giám sát doanh nghiệp với tư cách là chủ sở hữu
 • Điều 8. Quy trình giám sát doanh nghiệp với tư cách là chủ sở hữu do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp ...
 • Chương 3: XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP
 • Điều 9. Phân công, phân cấp trong việc thực hiện xếp loại doanh nghiệp
 • Điều 10. Hồ sơ trình Bộ Giao thông vận tải về xếp loại doanh nghiệp
 • Điều 11. Quy trình xếp loại doanh nghiệp do Bộ Giao thông vận tải thực hiện:
 • Chương 4: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 12. Báo cáo lần đầu vào đầu năm
 • Điều 13. Báo cáo hàng quý
 • Điều 14. Báo cáo năm
 • Điều 15: Nơi nhận báo cáo
 • Điều 16: Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp
 • Chương 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • PHỤ BIỂU SỐ 1 BÁO CÁO VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • PHỤ BIỂU SỐ 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
 • PHỤ BIỂU SỐ 3 BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP CỦA TỔNG CÔNG TY, CÁC CỤC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 • PHỤ BIỂU SỐ 4 BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP
 • PHỤ BIỂU SỐ 5 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB VÀ MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật