Nghị định 124/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 124/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng Số hiệu: 124/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/07/2007 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chính sách của nhà nước về phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 5. Yêu cầu về công nghệ khai thác, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng
 • Điều 6. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm vật liệu xây dựng
 • Điều 7. Yêu cầu về bảo vệ môi trường
 • Điều 8. Các hành vi bị cấm
 • Chương II : QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN  VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Mục 1 : CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 9. Phân loại quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 10. Phân kỳ, thời gian của quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 11. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 12. Kinh phí cho công tác quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 13. Quản lý quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Mục 2: QUY HOẠCH CHUNG PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Điều 14. Căn cứ lập quy hoạch chung
 • Điều 15. Trình tự lập quy hoạch chung
 • Điều 16. Nội dung chính của quy hoạch chung
 • Điều 17. Hồ sơ quy hoạch chung
 • Điều 18. Trách nhiệm lập quy hoạch chung
 • Điều 19. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung
 • Điều 20. Nội dung thẩm định quy hoạch chung
 • Mục 3: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU
 • Điều 21. Căn cứ lập quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu
 • Điều 22. Trình tự lập quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu
 • Điều 23. Nội dung chính của quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu
 • Điều 24. Hồ sơ quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu
 • Điều 25. Trách nhiệm lập quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu
 • Điều 26. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu
 • Điều 27. Nội dung thẩm định quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu
 • Chương III: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 • Điều 28. Điều kiện của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng
 • Điều 29. Điều kiện hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 30. Yêu cầu về chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng
 • Điều 31. Kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Điều 32. Điều kiện về chất lượng đối với sản phẩm vật liệu xây dựng đưa ra thị trường
 • Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
 • Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng
 • Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Chương IV : KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 36. Kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
 • Điều 37. Xử lý vi phạm
 • Điều 38. Xử lý các tồn tại về công nghệ sản xuất được đầu tư trước khi Nghị định có hiệu lực
 • Chương V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
 • Điều 40. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan
 • Điều 41. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành

Ngày 31/07/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Nghị định 124/2007/NĐ-CP điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng bao gồm: quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; đầu tư, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, khai thác, chế biến khoáng sản kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng không có nguồn gốc từ khoáng sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Theo đó, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng được chia thành 2 nhóm lớn: Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam; và quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu.

Trong đó,

- Quy hoạch chung phát triển vật liệu xây dựng bao gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam; Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng và quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu bao gồm: Quy hoạch phát triển xi măng; Quy hoạch phát triển kính xây dựng; Quy hoạch phát triển vật liệu ốp lát và quy hoạch phát triển sứ vệ sinh.

Bên cạnh đó, Nghị định 124/2007/NĐ-CP quy định lập quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam phải căn cứ vào: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; Tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng của cả nước, kết quả điều tra cơ bản, thăm dò, khảo sát khoáng sản và các số liệu thu thập khác về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng cũng như khả năng đáp ứng về lao động, công nghệ, thị trường. Đồng thời, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng phải căn cứ vào: Tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kết quả điều tra cơ bản, thăm dò, khảo sát khoáng sản và các số liệu thu thập khác về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng của vùng; Khả năng đáp ứng về lao động, công nghệ, thị trường.

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, các quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng; Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tiềm năng tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng của địa phương và khả năng đáp ứng về lao động, công nghệ, thị trường.

Nghị định 124/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 29/08/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 124/2007/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 124/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 124/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 124/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 124/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật