Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Số hiệu: 127/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/08/2007 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực ...
 • Điều 3. Kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 4. Chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn ...
 • Chương 2: XÂY DỰNG, CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN
 • Điều 5. Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
 • Điều 6. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt
 • Điều 7. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia
 • Chương 3: XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 • Điều 8. Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 9. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Điều 10. Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 11. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ ...
 • Điều 12. Rà soát, chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật ...
 • Điều 13. Đăng ký quy chuẩn kỹ thuật
 • Chương 4: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 • Điều 14. Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
 • Điều 15. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy
 • Điều 16. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp
 • Điều 17. Tổ chức công nhận
 • Điều 18. Chỉ định tổ chức thực hiện thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định phục vụ mục đích quản lý chuyên ...
 • Điều 19. Hiệp định, thoả thuận thừa nhận lẫn nhau
 • Chương 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN VÀ LĨNH VỰC QUY ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 21. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 23. Phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về công bố tiêu chuẩn áp dụng
 • Điều 25. Thanh tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Trách nhiệm thi hành

Ngày 01/08/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, công bố tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đó, kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch, rà soát, chuyển đổi, xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Các tiêu chuẩn được rà soát, chuyển đổi các tiêu chuẩn đã được ban hành từ tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia; tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia.

Đồng thời cũng diễn ra sự chuyển đổi từ tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Nhằm tạo lòng tin nơi người sử dụng đối với sản phẩm, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ được đóng dấu hợp quy. Lúc này chất lượng sản phẩm được chứng nhận đạt được những tiêu chuẩn, quy chuẩn nhất định.

Nghị định 127/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/09/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 127/2007/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật