Nghị định 100/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 100/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 100/2005/NĐ-CP về việc thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học Số hiệu: 100/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 03/08/2005 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 100/2005/NĐ-CP về việc thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CẤM PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG VÀ PHÁ HỦY VŨ KHÍ HÓA ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2.Giải thích từ ngữ
 • Điều 3.Các hành vi bị cấm
 • Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOÁ CHẤT THUỘC DIỆN CÔNG ƯỚC KIỂM SOÁT
 • Mục 1: CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOÁ CHẤT BẢNG 1
 • Điều 4.Các quy định về đầu tư, khai báo và thanh sát cơ sở hoá chất Bảng 1
 • Điều 5.Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng 1
 • Mục 2: CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOÁ CHẤT BẢNG 2, HOÁ CHẤT BẢNG 3
 • Điều 6.Quy định về đầu tư các cơ sở hoá chất Bảng 2, cơ sở hoá chất Bảng 3
 • Điều 7.Quy định về khai báo cơ sở hoá chất Bảng 2, cơ sở hoá chất Bảng 3
 • Điều 8.Quy định về thanh sát cơ sở hoá chất Bảng 2, cơ sở hoá chất Bảng 3.
 • Điều 9.Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3.
 • Mục 3: CÁC QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ HOÁ CHẤT DOC, DOC-PSF
 • Điều 10.Các quy định về đầu tư cơ sở hoá chất DOC, DOC- PSF
 • Điều 11.Quy định về khai báo cơ sở hoá chất DOC, DOC-PSF
 • Điều 12.Quy định về thanh sát cơ sở hoá chất DOC, DOC-PSF
 • Chương 3: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
 • Điều 13.Thông báo thay đổi tên hoá chất chống bạo loạn
 • Điều 14.Thông báo hàng năm về chương trình phòng vệ, đóng góp tự nguyện
 • Điều 15.Ưu đãi và miễn trừ
 • Điều 16.Tiếp đón và làm việc với đội thanh sát của Tổ chức Công ước
 • Điều 17.Bảo mật thông tin
 • Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ N­ƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ­ƯỚC
 • Điều 18.Nội dung quản lý nhà n­ước trong việc thực hiện Công ư­ớc
 • Điều 19.Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà n­ước trong việc thực hiện Công ư­ớc
 • Điều 20.Chức năng và quy chế làm việc của Cơ quan quốc gia Việt
 • Chương 5: THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Mục 1: THANH TRA, KIỂM TRA
 • Điều 21.Trách nhiệm và thẩm quyền thanh tra, kiểm tra
 • Điều 22.Quyết định thanh tra, kiểm tra
 • Điều 23.Tiến hành thanh tra, kiểm tra
 • Mục 2: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 24.Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 25.Xử phạt vi phạm đối với các hành vi bị cấm theo quy định của Công ước
 • Điều 26.Xử phạt vi phạm về quản lý hoá chất Bảng 1
 • Điều 27.Xử phạt vi phạm về quản lý hoá chất Bảng 2
 • Điều 28.Xử phạt vi phạm về quản lý hoá chất Bảng 3
 • Điều 29.Xử phạt vi phạm về quản lý hoá chất DOC, DOC-PSF
 • Điều 30.Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả và xử phạt trục xuất
 • Điều 31.Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 32.Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33.Hiệu lực thi hành
 • Điều 34.Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 1 DANH MỤC HOÁ CHẤT BẢNG
 • ­HOÁ CHẤT BẢNG 1
 • HOÁ CHẤT BẢNG 2
 • HOÁ CHẤT BẢNG 3
 • PHỤ LỤC SỐ 2
 • PHỤ LỤC SỐ 3
 • MẪU 3.1 V/v đề nghị chấp thuận việc đầu tư
 • MẪU 3.2 V/v chấp thuận đầu tư cơ sở hoá chất
 • MẪU 3.3 V/v đề nghị chấp thuận việc đầu tư cơ sở hoá chất Bảng 2
 • MẪU 3.4 V/v chấp thuận đầu tư cơ sở hoá chất Bảng 2
 • PHỤ LỤC SỐ 4
 • MẪU 4.1 V/v đề nghị nhập khẩu (xuất khẩu) hóa chất
 • MẪU 4.2 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (XUẤT KHẨU) HOÁ CHẤT BẢNG 1
 • MẪU 4.3 V/v đề nghị nhập khẩu (xuất khẩu) hóa chất
 • MẪU 4.4 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (XUẤT KHẨU) HOÁ CHẤT BẢNG 2
 • PHỤ LỤC SỐ 5
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 5.1 V/v khai báo ban đầu về cơ sở hóa chất Bảng 1
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 5.2 V/v khai báo về các hoạt động có trong năm trước tại cơ sở hóa chất Bảng 1
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 5.3 V/v khai báo về các hoạt động dự kiến trong năm tiếp theo tại cơ sở hóa chất Bảng ...
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 5.4 V/v khai báo bổ sung về cơ sở hóa chất Bảng 1
 • MẪU THÔNG BÁO SỐ 5.5 V/v thông báo về nhập khẩu (xuất khẩu) hóa chất Bảng 1
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 5.6 V/v khai báo về nhập khẩu xuất khẩu và phân phối trong nước hóa chất Bảng 1
 • PHỤ LỤC SỐ 6
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 6.1 V/v khai báo ban đầu về cơ sở hóa chất Bảng 2
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 6.2 V/v khai báo về hoạt động có trong năm trước tại cơ sở hóa chất Bảng 2
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 6.3 V/v khai báo về hoạt động dự kiến trong năm tiếp theo tại cơ sở hóa chất Bảng 2
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 6.4 V/v khai báo bổ sung về cơ sở hóa chất Bảng 2
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 6.5 V/v khai báo về nhập khẩu (xuất khẩu) hóa chất Bảng 2
 • PHỤ LỤC SỐ 7:
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 7.1 V/v khai báo ban đầu về cơ sở hóa chất Bảng 3
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 7.2 V/v khai báo về hoạt động có trong năm trước tại cơ sở hóa chất Bảng 3
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 7.3 V/v khai báo về hoạt động dự kiến trong năm tiếp theo tại cơ sở hóa chất Bảng 3
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 7.4 V/v khai báo bổ sung về cơ sở hóa chất Bảng 3
 • MẪU SỐ 7.5 CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG CUỐI CÙNG
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 7.6 V/v khai báo về nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng 3
 • PHỤ LỤC SỐ 8
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 8.1 V/v khai báo ban đầu về cơ sở hóa chất DOC, DOC-PSF
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 8.2 V/v khai báo về hoạt động có trong năm trước tại cơ sở hóa chất DOC, DOC-PSF
 • MẪU KHAI BÁO SỐ 8.3 V/v khai báo bổ sung về cơ sở hoá chất DOC, DOC-PSF
 • PHỤ LỤC SỐ 9 QUY ĐỊNH VỀ THANH SÁT ĐỐI VỚI CƠ SỞ HOÁ CHẤT BẢNG, DOC VÀ DOC-PSF
 • I.  CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THANH SÁT
 • II. QUY TRÌNH THANH SÁT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 100/2005/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 100/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 100/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 100/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 100/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật