Quyết định 11/2005/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11/2005/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 11/2005/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý các Dự án khoa học và công nghệ” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 11/2005/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải Ngày ban hành: 25/08/2005 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 11/2005/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý các Dự án khoa học và công nghệ” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý các Dự án khoa ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch ...
 • QUY ĐỊNH TẠM THỜI
 • CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Áp dụng quy định pháp luật
 • Điều 3. Các nguồn hình thành Dự án KHCN
 • Điều 4. Tiêu chí xác định Dự án KHCN
 • Điều 5. Tiêu chí xác định tổ chức chủ trì thực hiện Dự án KHCN
 • Điều 6. Tiêu chí xác định tổ chức chủ trì các nhiệm vụ thuộc Dự án KHCN
 • CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 • Điều 7. Xác định danh mục Dự án KHCN
 • Điều 8. Thẩm định nội dung các nhiệm vụ thuộc Dự án KHCN và tổ chức chủ trì các nhiệm vụ thuộc Dự án ...
 • Điều 9. Phê duyệt Dự án KHCN và các tổ chức chủ trì thực hiện Dự án KHCN, các nhiệm vụ thuộc Dự án KHCN
 • CHƯƠNG III. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN KHCN
 • Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì Dự án KHCN
 • Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc Dự án KHCN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cơ quan chủ quản
 • Điều 13. Trách nhiệm cña Bộ KH"CN
 • CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 • Điều 14. Ký kết hợp đồng thực hiện
 • Điều 15 . Quản lý tài chính Dự án KHCN
 • Điều 16. Điều chỉnh, đình chỉ hoặc huỷ bỏ hợp đồng
 • Điều 17. Đánh giá nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
 • CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM GIA DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ B1-DK- DA KHCN
 • PHỤ LỤC II PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ B2- PĐX- DA KHCN
 • PHỤ LỤC IV THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ B4-TMĐT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI ...
 • PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI
 • PHỤ LỤC V THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM B5-TMDA THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
 • PHỤ LỤC 1 NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU
 • PHỤ LỤC 2 NHU CẦU ĐIỆN, NƯỚC, XĂNG DẦU
 • YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC
 • PHỤ LỤC 3B YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC
 • PHỤ LỤC 4 CHI PHÍ CHO VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO
 • PHỤ LỤC 5 ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG
 • PHỤ LỤC 6 CHI PHÍ LAO ĐỘNG
 • PHỤ LỤC 7 CHI KHÁC CHO DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC 8 KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • VỀ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CỦA THỊ TRƯỜNG
 • PHỤ LỤC VI THUYẾT MINH TỔNG QUÁT DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ B6-TMTQ THUYẾT MINH TỔNG QUÁT DỰ ÁN KHOA ...
 • PHỤ LỤC1 DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHCNTHUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • PHỤ LỤC 2 DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11/2005/QĐ-BKHCN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 11/2005/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11/2005/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11/2005/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11/2005/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật