Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7776:2008

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7776:2008

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7776:2008 (ISO/IEC GUIDE 28:2004) về đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba Số hiệu: TCVN7776:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2008 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7776:2008 (ISO/IEC GUIDE 28:2004) về đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7776 : 2008 ISO/IEC GUIDE 28:2004 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - HƯỚNG DẪN VỀ HỆ THỐNG ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4. Đăng ký chứng nhận
 • 5. Đánh giá ban đầu
 • 6. Đánh giá (xem xét)
 • 7. Quyết định
 • 8. Cấp giấy chứng nhận
 • 9. Mở rộng phạm vi chứng nhận
 • 10. Giám sát
 • 11. Sử dụng chứng chỉ hoặc dấu phù hợp
 • 12. Công bố của tổ chức được cấp giấy chứng nhận
 • 13. Tính bảo mật
 • 14. Sử dụng sai chứng chỉ hoặc dấu phù hợp
 • 15. Đình chỉ giấy chứng nhận cho sản phẩm
 • 16. Hủy bỏ
 • 17. Thực hiện sửa đổi tiêu chuẩn
 • 18. Trách nhiệm pháp lý
 • 19. Yêu cầu xem xét lại
 • 20. Lệ phí
 • PHỤ LỤC A MẪU DANH MỤC CÁC YÊU CẦU
 • PHỤ LỤC B MẪU ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
 • PHỤ LỤC C MẪU BẢN CÂU HỎI ĐIỀU TRA ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC
 • PHỤ LỤC D MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
 • PHỤ LỤC E MẪU THỎA THUẬN CẤP CHỨNG NHẬN CHO VIỆC SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP HOẶC DẤU PHÙ HỢP
 • PHỤ LỤC F MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỂ SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ HOẶC DẤU PHÙ HỢP
 • Thư mục tài liệu tham khảo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7776:2008 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7776:2008

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7776:2008

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7776:2008

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7776:2008

Đang cập nhật