Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-11:2006

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-11:2006

Tiêu đề: Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 7572-11:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: TCVN7572-11:2006 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2006 Lĩnh vực: Xây dựng

Mục lục Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 7572-11:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-11 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ...
  • 1 Phạm vi áp dụng
  • 2 Tài liệu viện dẫn
  • 3 Thiết bị và dụng cụ
  • 4 Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
  • 5 Tiến hành thử
  • 6 Tính kết quả
  • 7 Báo cáo thử nghiệm
  • PHỤ LỤC A VÍ DỤ VỀ CÁCH TÍNH BÌNH QUÂN THEO QUYỀN (BÌNH QUYỀN)
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-11:2006 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-11:2006

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-11:2006

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-11:2006

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-11:2006

Đang cập nhật