Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7998-1:2009

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7998-1:2009

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7998-1:2009 (IEC 60383-1 : 1993) về Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V - Phần 1: Cái cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận Số hiệu: TCVN7998-1:2009 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2009 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7998-1:2009 (IEC 60383-1 : 1993) về Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V - Phần 1: Cái cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7998-1 : 2009 CÁI CÁCH ĐIỆN DÙNG CHO ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG CÓ ĐIỆN ÁP DANH NGHĨA ...
 • 1. Phạm vi áp dụng và mục đích
 • 2 Tài liệu viện dẫn
 • 3. Định nghĩa
 • MỤC 2 - CÁI CÁCH ĐIỆN
 • 4. Phân loại, kiểu cái cách điện và vật liệu cách điện
 • 5. Nhận biết cái cách điện
 • MỤC 3 - PHÂN LOẠI THỬ NGHIỆM, QUY TẮC VÀ QUY TRÌNH LẤY MẪU
 • 6. Phân loại thử nghiệm
 • 7. Đảm bảo chất lượng
 • 8. Quy trình thử nghiệm điển hình và thử nghiệm mẫu
 • MỤC 4 - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THỬ NGHIỆM ĐIỆN
 • 9. Yêu cầu chung đối với các thử nghiệm cao áp
 • 10. Điều kiện khí quyển tiêu chuẩn và hệ số hiệu chỉnh đối với thử nghiệm điện
 • 11. Tham số mưa nhận tạo đối với các thử nghiệm ướt
 • 12. Bố trí lắp đặt đối với các thử nghiệm điện
 • 13. Thử nghiệm điện áp xung sét (thử nghiệm điển hình)
 • 14. Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp điều kiện ướt (thử nghiệm điển hình)
 • 15. Thử nghiệm chịu điện áp đâm xuyên (thử nghiệm mẫu, chỉ dùng cho cái cách điện loại B)
 • 16. Thử nghiệm thường xuyên về điện (chỉ trên cái cách điện loại B bằng vật liệu gốm hoặc thủy tinh qua ...
 • MỤC 5 - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM VỀ CƠ VÀ CÁC THỬ NGHIỆM KHÁC
 • 17. Kiểm tra kích thước (thử nghiệm điển hình và thử nghiệm mẫu)
 • 18. Thử nghiệm tải gây hỏng về điện cơ (thử nghiện điển hình và thử nghiệm mẫu)
 • 19. Thử nghiệm tải gây hỏng về cơ (thử nghiện điển hình và thử nghiệm mẫu)
 • 20. Thử nghiệm tính năng nhiệt - cơ (thử nghiệm điển hình)
 • 21. Kiểm tra sai lệch dọc trục, hướng tâm và sai lệch góc (thử nghiệm mẫu)
 • 22. Kiểm tra hệ thống hãm (thử nghiệm mẫu)
 • 23. Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (thử nghiệm mẫu)
 • 24. Thử nghiệm sốc nhiệt (thử nghiệm mẫu)
 • 25. Thử nghiệm trạng thái xốp (thử nghiệm mẫu)
 • 26. Thử nghiệm lớp mạ kẽm (thử nghiệm mẫu)
 • 27. Kiểm tra thường xuyên bằng mắt thường
 • 28. Thử nghiệm cơ thường xuyên
 • MỤC 6 - CÁI CÁCH ĐIỆN LOẠI CÓ CHÂN
 • 29. Bố trí lắp đặt dùng cho các thử nghiệm trên cái cách điện loại có chân
 • MỤC 7 - CÁI CÁCH ĐIỆN KIỂU ĐỠ ĐƯỜNG DÂY
 • 30. Hệ số phân tích thống kê các kết quả thử nghiệm trên cái cách điện kiểu đỡ đường dây.
 • 31. Bố trí lắp đặt dùng cho các thử nghiệm trên cái cách điện kiểu đỡ đường dây
 • MỤC 8 - BỘ CÁCH ĐIỆN KIỂU TREO
 • 32. Quy định liên quan đến các thử nghiệm điển hình trên cái cách điện kiểu treo
 • 33. Hệ số phân tích thống kê của các kết quả thử nghiệm trên cái cách điện kiểu treo
 • 34. Bố trí lắp đặt dùng cho các thử nghiệm trên bộ cách điện kiểu treo
 • MỤC 9 – CÁI CÁCH ĐIỆN DÙNG CHO ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG SẮT CHẠY ĐIỆN
 • 35. Bố trí lắp đặt đối với các thử nghiệm điện trên cái cách điện dùng cho đường dây trên không của phương ...
 • Phụ lục A Phương pháp so sánh các kết quả của thử nghiệm điển hình và thử nghiệm mẫu về điện cơ hoặc ...
 • Phụ lục B Minh họa qui trình chấp nhận thử nghiệm cơ và thử nghiệm điện cơ đối với bộ cách điện kiểu ...
 • Phụ lục C Thư mục tài liệu tham khảo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7998-1:2009 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7998-1:2009

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7998-1:2009

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7998-1:2009

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7998-1:2009

Đang cập nhật