Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2 : 2003) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng Số hiệu: TCVN6001-2:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2008 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2 : 2003) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6001-2 : 2008 ISO 5815-2 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4. Nguyên tắc
 • 5. Thiết bị, dụng cụ
 • 6. Bảo quản mẫu
 • 7. Cách tiến hành
 • 8. Tính toán và thể hiện kết quả
 • 9. Báo cáo thử nghiệm
 • PHỤ LỤC A THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỘ Ủ
 • PHỤ LỤC B PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN ĐỐI VỚI ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ
 • PHỤ LỤC C ĐỘ ĐÚNG VÀ ĐỘ CHỤM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008

Đang cập nhật