Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-3:2011

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-3:2011

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990) về Chất lượng nước - Xác định clo tự do và clo tổng số - Phần 3: Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số Số hiệu: TCVN6225-3:2011 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2011 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Nông nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990) về Chất lượng nước - Xác định clo tự do và clo tổng số - Phần 3: Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6225-3:2011 ISO 7393-3:1990 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ CLO TỔNG ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4. Nguyên tắc
 • 5. Thuốc thử
 • 6. Thiết bị, dụng cụ
 • 7. Lấy mẫu và bảo quản mẫu
 • 8. Cách tiến hành
 • 9. Biểu thị kết quả
 • 10. Các yếu tố cản trở
 • 11. Báo cáo thử nghiệm
 • PHỤ LỤC A CHUẨN BỊ NƯỚC KHÔNG CLO
 • PHỤ LỤC B QUI TRÌNH CHUẨN ĐỘ IOT TRỰC TIẾP ĐỂ XÁC ĐỊNH CLO TỔNG SỐ TRONG NƯỚC CÓ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT HỮU ...
 • PHỤ LỤC C THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-3:2011 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-3:2011

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-3:2011

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-3:2011

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-3:2011

Đang cập nhật