Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-1:2011

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-1:2011

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và Kỹ thuật lấy mẫu Số hiệu: TCVN6663-1:2011 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2011 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và Kỹ thuật lấy mẫu

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663-1:2011 ISO 5667-1:2006 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LẬP ...
 • 1 Phạm vi áp dụng
 • 2 Tiêu chuẩn viện dẫn
 • 3 Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4 Biện pháp phòng ngừa chung về an toàn
 • 5 Thiết kế chương trình lấy mẫu
 • 5.1 Khái quát
 • 5.2 Mục tiêu tổng quát để thiết kế các chương trình lấy mẫu
 • 5.3 Những lưu ý đặc biệt liên quan đến sự biến đổi
 • 5.4 Phân định địa điểm lấy mẫu
 • 6 Những đặc tính và điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lấy mẫu
 • 7 Lấy mẫu từ những loại nước cụ thể
 • 7.1 Nước tự nhiên
 • 7.2 Nước đã xử lý
 • 8 Thời gian và tần suất lấy mẫu
 • 8.1 Khái quát
 • 8.2 Các chương trình quản lý chất lượng nước
 • 8.3 Các chương trình xác định tính chất lượng nước
 • 8.4 Các chương trình điều tra nguyên nhân nhiễm bẩn nước
 • 8.5 Xem xét thống kê
 • 8.6 Quãng thời gian của thời kỳ lấy mẫu và mẫu tổ hợp
 • 9 Các phép đo dòng và tình huống biện luận các phép đo dòng cho mục đích kiểm soát chất lượng nước
 • 9.1 Khái quát
 • 9.2 Hướng của dòng
 • 9.3 Tốc độ dòng
 • 9.4 Tốc độ thải
 • 9.5 Cấu trúc dòng
 • 9.6 Thiết diện
 • 9.7 Biện luận cho các phép đo dòng trong quản lý kiểm soát chất lượng nước
 • 9.8 Các phương pháp hiện có sẵn để đo dòng chảy
 • 10 Các kỹ thuật lấy mẫu
 • 11 Dụng cụ lấy mẫu
 • 11.1 Khái quát
 • 11.2 Các loại bình chứa mẫu
 • 12 Dụng cụ lấy cho các đặc tính vật lý hoặc hóa học
 • 13 Tránh nhiễm bẩn
 • 14 Vận chuyển mẫu đến, bảo quản tại kho, lưu giữ mẫu tại phòng thí nghiệm
 • 15 Phân định mẫu và hồ sơ mẫu
 • Phụ lục A Lược đồ minh họa các loại mẫu lấy định kỳ và liên tục
 • THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-1:2011 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-1:2011

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-1:2011

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-1:2011

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-1:2011

Đang cập nhật