Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành Số hiệu: 21/2007/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa Ngày ban hành: 08/10/2007 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO ...
 • I. GIẤY PHÉP VÀ THỦ TỤC CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP
 • 1. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • 2. Hồ sơ cấp Giấy phép
 • 3. Hồ sơ đổi Giấy phép
 • 4. Hồ sơ đổi Giấy phép
 • 5. Lệ phí cấp, đổi Giấy phép
 • 6. Báo cáo việc thay đổi người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • 7. Thủ tục nộp lại, thu hồi Giấy phép
 • II. THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ, THAY ĐỔI, CHẤM DỨT VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO CHI NHÁNH (
 • 1. Thông báo về việc giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho ...
 • 2. Thông báo về việc thay đổi hoặc chấm dứt giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm ...
 • 3. Chế độ báo cáo của chi nhánh:
 • III. TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (
 • IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG
 • 1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ
 • 2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm ...
 • 3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân
 • 4. Gia hạn và ký kết hợp đồng mới
 • V. TUYỂN CHỌN VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
 • 1. Tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • 2. Ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • 3. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • 4. Quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động
 • VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO (
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 01 GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • PHỤ LỤC SỐ 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI ...
 • PHỤ LỤC SỐ 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI ...
 • PHỤ LỤC SỐ 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI ...
 • PHỤ LỤC SỐ 05 ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
 • PHỤ LỤC SỐ 06 ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP
 • PHỤ LỤC SỐ 07 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN
 • PHỤ LỤC SỐ 08 GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN
 • PHỤ LỤC SỐ 09 BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI…………………….
 • PHỤ LỤC SỐ 10 BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI……………………. (NƯỚC, KHU VỰC)
 • PHỤ LỤC SỐ 11 BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI……………… VỀ NƯỚC HOẶC RA NGOÀI HỢP ĐỒNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 12 BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN QUÝ… NĂM ...
 • PHỤ LỤC SỐ 13 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM…
 • PHỤ LỤC SỐ 14 BÁO CÁO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TUYỂN CHỌN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH (THÀNH PHỐ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 15 BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI……………… ...
 • PHỤ LỤC SỐ 16 BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 17 BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH để xử lý: