Quy chuẩn QCVN05:2016/BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN05:2016/BTC

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2016/BTC về Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia Số hiệu: QCVN05:2016/BTC Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: *** Ngày ban hành: 14/12/2016 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2016/BTC về Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

  • QCVN 05: 2016/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA
  • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
  • 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT
  • 3. PHƯƠNG PHÁP THỬ
  • 4. QUY ĐỊNH VỀ GIAO NHẬN VÀ BẢO QUẢN
  • 5. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
  • 6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
  • 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN05:2016/BTC để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN05:2016/BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN05:2016/BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN05:2016/BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN05:2016/BTC

Đang cập nhật