Quy chuẩn QCVN04:2017/BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN04:2017/BTC

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BTC về Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia Số hiệu: QCVN04:2017/BTC Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Người ký: *** Ngày ban hành: 10/01/2017 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BTC về Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia

  • QCVN 04: 2017/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BÈ NHẸ CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA
  • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
  • 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT
  • 3. PHƯƠNG PHÁP THỬ
  • 4. QUY ĐỊNH VỀ GIAO NHẬN VÀ BẢO QUẢN
  • 5. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
  • 6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
  • 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN04:2017/BTC để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN04:2017/BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN04:2017/BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN04:2017/BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN04:2017/BTC

Đang cập nhật