Quy chuẩn QCVN02:2017/BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN02:2017/BCT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2017/BCT về An toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini Số hiệu: QCVN02:2017/BCT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: *** Ngày ban hành: 20/12/2017 Lĩnh vực: Hóa chất

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2017/BCT về An toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

 • QCVN 02:2017/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHAI KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG MINI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quy định chung đối với chai LPG mini
 • Điều 5. Phân loại chai LPG mini
 • Điều 6. Quy định về ghi nhãn
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • Điều 7. Quy định về vật liệu
 • Điều 8. Quy định về thiết kế
 • Điều 9. Quy định về chế tạo
 • Điều 10. Phương pháp kiểm tra, thử nghiệm chai LPG mini nạp một lần
 • Điều 11. Phương pháp kiểm tra, thử nghiệm chai LPG mini nạp lại
 • Điều 12. Quy định về kiểm tra, thử nghiệm
 • Điều 13. Hồ sơ của nhà chế tạo
 • Điều 14. An toàn trong nạp, lưu thông, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng chai LPG mini
 • Điều 15. Quy định về hạn sử dụng
 • Điều 16. Quy định về loại bỏ, tiêu hủy chai
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • Điều 17. Quy định về chứng nhận hợp quy
 • Điều 18. Quy định về đánh giá sự phù hợp
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 20. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo nhập khẩu, thử nghiệm, giao nhận, vận ...
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN02:2017/BCT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN02:2017/BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN02:2017/BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN02:2017/BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN02:2017/BCT

Đang cập nhật