Quy chuẩn QCVN54:2020/BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN54:2020/BTTTT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT về Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz Số hiệu: QCVN54:2020/BTTTT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: *** Ngày ban hành: 06/11/2020 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2020/BTTTT về Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz

 • QCVN 54:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN DỮ LIỆU BĂNG RỘNG HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Tài liệu viện dẫn
 • 1.4. Giải thích từ ngữ
 • 1.5. Ký hiệu
 • 1.6. Chữ viết tắt
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Điều kiện môi trường hoạt động
 • 2.2. Phân loại thiết bị
 • 2.2.1. Phân loại thiết bị truyền dữ liệu băng rộng
 • 2.2.2. Thiết bị thích nghi và không thích nghi
 • 2.2.3. Phân loại máy thu
 • 2.2.4. Phân loại ăng ten
 • 2.3. Yêu cầu kỹ thuật
 • 2.3.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị nhảy tần (Thiết bị FHSS)
 • 2.3.1.1. Quy định chung
 • 2.3.1.2. Công suất phát RF
 • 2.3.1.3. Chu kỳ làm việc, chuỗi phát, khoảng ngừng phát
 • 2.3.1.4. Thời gian truyền tích lũy, chuỗi nhảy tần và chiếm giữ tần số
 • 2.3.1.5. Khoảng nhảy tần
 • 2.3.1.6. Hệ số sử dụng môi trường
 • 2.3.1.7. Khả năng thích nghi của thiết bị FHSS
 • 2.3.1.8. Băng thông kênh chiếm dụng
 • 2.3.1.9. Phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền ngoài băng
 • 2.3.1.10. Phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền giả
 • 2.3.1.11. Phát xạ giả của máy thu
 • 2.3.1.12. Đặc tính chặn của máy thu
 • 2.3.1.13. Khả năng định vị vị trí địa lý
 • 2.3.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị truyền dữ liệu băng rộng khác (thiết bị khác FHSS)
 • 2.3.2.1. Quy định chung
 • 2.3.2.2. Công suất phát RF
 • 2.3.2.3. Mật độ phổ công suất
 • 2.3.2.4. Chu kỳ làm việc, chuỗi phát, khoảng ngừng phát
 • 2.3.2.5. Hệ số sử dụng môi trường
 • 2.3.2.6. Khả năng thích nghi của thiết bị khác FHSS
 • 2.3.2.7. Băng thông kênh chiếm dụng
 • 2.3.2.8. Phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền ngoài băng
 • 2.3.2.9. Phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền giả
 • 2.3.2.10. Phát xạ giả của máy thu
 • 2.3.2.11. Đặc tính chặn của máy thu
 • 2.3.2.12. Khả năng định vị vị trí địa lý
 • 3. PHƯƠNG PHÁP ĐO
 • 3.1. Các điều kiện đo kiểm
 • 3.1.1. Quy định chung
 • 3.1.2. Các điều kiện đo kiểm bình thường
 • 3.1.3. Các điều kiện đo kiểm tới hạn
 • 3.2. Điều kiện đo kiểm khác
 • 3.2.1. Chế độ đo kiểm
 • 3.2.2. Ăng ten và các chế độ phát
 • 3.2.3. Thiết bị thích nghi và không thích nghi
 • 3.2.4. Tổng quan về thiết bị được đo kiểm
 • 3.2.5. Các phép đo dẫn, đo bức xạ và các phép đo tương đối
 • 3.3. Phương pháp đo kiểm
 • 3.3.1. Thông tin về sản phẩm
 • 3.3.2. Công suất phát RF, chu kỳ làm việc, chuỗi phát, khoảng ngừng phát, sử dụng môi trường
 • 3.3.3. Mật độ phổ công suất
 • 3.3.4. Thời gian truyền tích lũy, chuỗi nhảy tần và chiếm giữ tần số
 • 3.3.5. Khoảng nhảy tần
 • 3.3.6. Khả năng thích nghi (Cơ chế truy nhập kênh)
 • 3.3.7. Băng thông kênh chiếm dụng
 • 3.3.8. Phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền ngoài băng
 • 3.3.9. Phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền giả
 • 3.3.10. Phát xạ giả của máy thu
 • 3.3.11. Đặc tính chặn của máy thu
 • 4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A (Quy định) Hệ thống đo kiểm và bố trí đo bức xạ
 • Phụ lục B (Quy định) Các thủ tục đo đối với phép đo bức xạ
 • Phụ lục C (Tham khảo) Mẫu cung cấp thông tin về sản phẩm áp dụng cho công tác đo kiểm
 • Phục lục D (Quy định) Mã HS thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN54:2020/BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN54:2020/BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN54:2020/BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN54:2020/BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN54:2020/BTTTT

Đang cập nhật