Quy chuẩn QCVN74:2020/BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN74:2020/BTTTT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz Số hiệu: QCVN74:2020/BTTTT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: *** Ngày ban hành: 06/11/2020 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2020/BTTTT về Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz

 • QCVN 74:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN BĂNG TẦN 1 GHZ ĐẾN 40 ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Tài liệu viện dẫn
 • 1.4. Giải thích từ ngữ
 • 1.5. Ký hiệu
 • 1.6. Chữ viết tắt
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Điều kiện môi trường
 • 2.2. Đo kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật
 • 2.2.1. Điều kiện môi trường để đo kiểm
 • 2.2.2. Thiết bị đo kiểm
 • 2.2.3. Thiết kế cơ và điện
 • 2.2.4. Thiết bị đo kiểm phụ trợ
 • 2.2.5. Nguồn điện đo kiểm
 • 2.2.6. Các điều kiện đo kiểm chuẩn
 • 2.2.7. Các điều kiện chung
 • 2.2.8. Giải thích kết quả đo
 • 2.3. Yêu cầu đối với máy phát
 • 2.3.1. Yêu cầu đo đối với máy phát
 • 2.3.2. Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (e.i.r.p.)
 • 2.3.3. Phạm vi các tần số hoạt động được cho phép
 • 2.3.4. Các phát xạ không mong muốn trong vùng giả
 • 2.3.5. Chu kỳ hoạt động
 • 2.3.6. Những yêu cầu bổ sung cho thiết bị FHSS
 • 2.4. Yêu cầu đối với máy thu
 • 2.4.1. Loại máy thu
 • 2.4.2. Các tiêu chuẩn thực hiện chung
 • 2.4.3. Độ chọn lọc kênh lân cận
 • 2.4.4. Độ chặn
 • 2.4.5. Bức xạ giả
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A (Quy định) Các phép đo bức xạ
 • Phụ lục B (Quy định) Mô tả tổng quát về phương pháp đo
 • Phụ lục C (Quy định) Giới hạn công suất cho các hệ thống RFID hoạt động trong băng tần 2,45 GHz
 • Phụ lục D (Quy định) Mã số HS thiết bị vô tuyến cự ly ngắn
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN74:2020/BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN74:2020/BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN74:2020/BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN74:2020/BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN74:2020/BTTTT

Đang cập nhật