Thông tư 10/2005/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2005/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 10/2005/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Số hiệu: 10/2005/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Lê Đình Tiến Ngày ban hành: 24/08/2005 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 10/2005/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 10/2005/TT-BKHCN NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN ...
 • I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • 1. Mục tiêu, phương hướng hoạt động
 • 2. Tên tổ chức khoa học và công nghệ
 • 3. Điều lệ tổ chức và hoạt động
 • 4. Nhân lực khoa học và công nghệ
 • 5. Trụ sở chính
 • 6. Cơ sở vật chất - kỹ thuật
 • 7. Các qui định khác
 • III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • 1. Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • 2. Quyết định thành lập
 • 3. Điều lệ tổ chức và hoạt động
 • 4. Nhân lực khoa học và công nghệ
 • 5. Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ
 • 6. Hồ sơ về trụ sở chính
 • 7. Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ
 • IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • 1. Phân cấp đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • 2. Thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • 3. Thủ tục đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH"CN ...
 • 4. Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức KH"CN
 • 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • 6. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • 7. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • 8. Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ
 • V. CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • 1. Thủ tục đăng ký lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện
 • 2. Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh ...
 • 3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
 • 4. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
 • VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ VÀ CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • 1. Trách nhiệm của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
 • 2. Trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC I ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • PHỤ LỤC II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Chương I: Điều khoản chung
 • Chương II: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
 • Chương III: Tổ chức bộ máy
 • Chương IV: Cơ sở vật chất - kỹ thuật và tài chính
 • Chương V: Giải thể:
 • Chương VI: Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC III DANH SÁCH NHÂN LỰC CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • PHỤ LỤC IV LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • PHỤ LỤC V BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC KH&CN
 • PHỤ LỤC VI ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • PHỤ LỤC VII MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CHO TỔ CHỨC KH&CN
 • PHỤ LỤC VIII MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CHO TỔ CHỨC KH&CN
 • PHỤ LỤC IX MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CHO CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KH&CN
 • PHỤ LỤC X MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN DO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC KH&CN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2005/TT-BKHCN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 10/2005/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2005/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2005/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2005/TT-BKHCN

Đang cập nhật