Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN về Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 40/2007/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn Ngày ban hành: 02/11/2007 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN về Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế các nội dung quy ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các ...
 • QUY CHẾ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thẩm quyền cấp Giấy phép
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Vốn điều lệ
 • Điều 6. Cổ đông
 • Điều 7. Mức sở hữu cổ phần
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP
 • Điều 8. Điều kiện cấp Giấy phép
 • Điều 9. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ
 • Điều 10. Những người không được cùng đảm nhiệm chức vụ
 • Điều 11. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, người điều hành
 • Điều 12. Tiêu chuẩn đối với người quản lý, điều hành Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần
 • Điều 13. Hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc cấp Giấy phép
 • Điều 14. Hồ sơ xin cấp Giấy phép
 • Điều 15. Nguyên tắc lập hồ sơ
 • Điều 16. Nội dung Giấy phép
 • Điều 17. Nộp lệ phí
 • Điều 18. Đăng ký kinh doanh
 • Điều 19. Điều kiện hoạt động
 • Điều 20. Sử dụng Giấy phép
 • Chương 3: TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN MỤC I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP TỔ ...
 • Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ban trù bị
 • Điều 23. Trách nhiệm của Trưởng Ban trù bị
 • Mục 1. TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 24. Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng (gọi tắt là Vụ các Ngân hàng)
 • Điều 25. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 26. Vụ Pháp chế
 • Điều 27. Vụ Chiến lược và phát triển ngân hàng
 • Điều 28. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần xin ...
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Xử lý vi phạm
 • PHỤ LỤC SỐ 01 ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN
 • PHỤ LỤC SỐ 02 SƠ YẾU LÝ LỊCH
 • PHỤ LỤC SỐ 3 ĐƠN MUA CỔ PHẦN
 • PHỤ LỤC SỐ 04 ĐƠN MUA CỔ PHẦN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN

Đang cập nhật