Quyết định 1207/QĐ-KL-THTK

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1207/QĐ-KL-THTK

Tiêu đề: Quyết định 1207/QĐ-KL-THTK năm 2007 về Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành Số hiệu: 1207/QĐ-KL-THTK Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 17/10/2007 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 1207/QĐ-KL-THTK năm 2007 về Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KHAI THÁC, SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH KIỂM LÂM
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm.
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Tin học, thống kê hướng dẫn, giám sát ...
 • Điều 3: Các ông trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng các phòng liên quan và toàn thể các cán bộ công ...
 • QUY CHẾ KHAI THÁC, SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH KIỂM LÂM
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3: Nguyên tắc chung
 • Chương 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4: Quyền và trách nhiệm của người sử dụng
 • Điều 5. Quyền và trách nhiệm Phòng Tin học, thống kê
 • Điều 6. Các dịch vụ trêm mạng máy tính
 • Điều 7. Khai thác dữ liệu trên mạng máy tính
 • Điều 8. In ấn tài liệu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1207/QĐ-KL-THTK để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1207/QĐ-KL-THTK

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1207/QĐ-KL-THTK

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1207/QĐ-KL-THTK

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1207/QĐ-KL-THTK

Đang cập nhật