Quyết định 08/2007/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 08/2007/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 08/2007/QĐ-BNV ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 08/2007/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 14/11/2007 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 08/2007/QĐ-BNV ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, CHỦ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân ...
 • Điều 2. Giao Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước chủ trì tổ chức xây dựng bộ tài liệu đào ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng ...
 • CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÙNG ĐỒNG ...
 • A. MỤC TIÊU, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • 1. Chương trình dành cho đối tượng chưa qua trung cấp hành chính
 • 2. Chương trình dành cho đối tượng đã qua trung cấp hành chính trở lên
 • III. YÊU CẦU VIỆC BIÊN SOẠN VÀ GIẢNG CÁC CHUYÊN ĐỀ
 • 1. Đối với việc biên soạn
 • 2. Đối với việc giảng dạy
 • IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC TỔ CHỨC NGHE BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VÀ TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TẾ
 • 1. Đối với việc tổ chức nghe báo cáo chuyên đề
 • 2. Đối với việc tổ chức khảo sát thực tế
 • B. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
 • I. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CHƯA QUA TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH
 • Phần 1 NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
 • Phần 2 HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
 • Phần 3 KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ CHỦ TỊCH ...
 • II. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ĐÃ QUA TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH TRỞ LÊN
 • Phần 1 NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
 • Phần 2 HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
 • Phần 3: KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ CHỦ TỊCH ...
 • CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, THỊ ...
 • A. MỤC TIÊU, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, YỀU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • III. YÊU CẦU VIỆC BIÊN SOẠN VÀ GIẢNG CÁC CHUYÊN ĐỀ
 • 1. Đối với việc biên soạn
 • 2. Đối với việc giảng dạy
 • IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC TỔ CHỨC NGHE BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VÀ TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TẾ
 • 1. Đối với việc tổ chức nghe báo cáo chuyên đề
 • 2. Đối với việc tổ chức khảo sát thực tế
 • B. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
 • I. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CHƯA QUA TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH
 • Phần 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
 • Phần 2: HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
 • II. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ĐÃ QUA TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH TRỞ LÊN
 • Phần 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
 • Phần 2: HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
 • Phần 3: KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ CHỦ TỊCH ...
 • A. MỤC TIÊU, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • I. MỤC TIÊU
 • 1. Mục tiêu chung
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
 • 1. Chương trình dành cho đối tượng chưa qua trung cấp hành chính
 • 2. Chương trình dành cho đối tượng đã qua trung cấp hành chính trở lên
 • III. YÊU CẦU VIỆC BIÊN SOẠN VÀ GIẢNG CÁC CHUYÊN ĐỀ
 • IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC TỔ CHỨC NGHE BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VÀ TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TẾ
 • 1. Đối với việc tổ chức nghe báo cáo chuyên đề
 • 2. Đối với việc tổ chức khảo sát thực tế
 • B. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
 • I. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CHƯA QUA TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH
 • Phần 1 NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
 • Phần 2 HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
 • Phần 3 KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ CHỦ TỊCH ...
 • II. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ĐÃ QUA TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH TRỞ LÊN
 • Phần 1 NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
 • Phần 2 HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC
 • Phần 3 KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ CHỦ TỊCH ...

Căn cứ Nghị định 45/2003/NĐ-CP, ngày 14/11/2007, Bộ Nội vụ đã có Quyết định 08/2007/QĐ-BNV ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010.

Ban hành kèm theo Quyết định này bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn bao gồm:

+ Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường, thị trấn.

+ Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã vùng đồng bằng.

+ Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã ở vùng trung du, miền núi vùng có đồng bào dân tộc sinh sống.

Quyết định 08/2007/QĐ-BNV này có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 08/2007/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 08/2007/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 08/2007/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 08/2007/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 08/2007/QĐ-BNV

Đang cập nhật