Nghị định 179/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 179/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 179/2007/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ Số hiệu: 179/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 03/12/2007 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 179/2007/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

 • NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế làm việc của Chính phủ.
 • Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quy chế làm ...
 • Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Chính phủ
 • Chương 2: TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 3. Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ
 • Điều 4. Trách nhiệm của thành viên Chính phủ
 • Điều 5. Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 6. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Thủ tướng
 • Điều 7. Phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
 • Điều 8. Quan hệ công tác giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
 • Điều 9. Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chủ tịch Hội đồng nhân dân và ...
 • Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ,  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Điều 10. Các loại chương trình công tác
 • Điều 11. Trình tự xây dựng chương trình công tác
 • Điều 12. Kế hoạch chuẩn bị các đề án
 • Điều 13. Theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình công tác
 • Chương 4: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN
 • Điều 14. Các loại công việc thường xuyên và cách thức giải quyết của Thủ tướng, Phó Thủ tướng
 • Điều 15. Phân công trách nhiệm trong việc chuẩn bị đề án, công việc
 • Điều 16. Thủ tục gửi công văn, tờ trình giải quyết công việc
 • Điều 17. Văn phòng Chính phủ tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ trình
 • Điều 18. Xử lý hồ sơ trình và ra văn bản
 • Chương 5: PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CUỘC HỌP,  HỘI NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Điều 19. Các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ
 • Điều 20. Phiên họp Chính phủ thường kỳ và phiên họp Chính phủ bất thường
 • Điều 21. Chuẩn bị phiên họp Chính phủ
 • Điều 22. Thành phần dự phiên họp Chính phủ
 • Điều 23. Trình tự phiên họp Chính phủ
 • Điều 24. Biên bản phiên họp Chính phủ
 • Điều 25. Nghị quyết phiên họp Chính phủ
 • Điều 26. Các cuộc họp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng để xử lý công việc thường xuyên
 • Điều 27. Chính phủ họp với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực ...
 • Điều 28. Hội nghị chuyên đề
 • Điều 29. Cuộc họp của các thành viên Chính phủ xử lý công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Chương 6: KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN VÀ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
 • Điều 30. Mục đích kiểm tra
 • Điều 31. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 32. Phạm vi, đối tượng và phân công thẩm quyền kiểm tra
 • Điều 33. Phương thức kiểm tra
 • Điều 34. Báo cáo kết quả kiểm tra
 • Chương 7: TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC
 • Điều 35. Quy định về tiếp khách
 • Điều 36. Đi công tác địa phương, cơ sở
 • Điều 37. Đi công tác nước ngoài
 • Chương 8: CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 38. Thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 39. Báo cáo tại phiên họp Chính phủ
 • Điều 40. Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho nhân dân
 • Điều 41. Thông tin đối ngoại
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 179/2007/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 179/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 179/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 179/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 179/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật