Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Click để xem chi tiết và Tải về Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Tiêu đề: Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 Số hiệu: 05/2007/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 21/11/2007 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

 • LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng pháp luật
 • Điều 5. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 6. Chính sách của nhà nước về hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 7. Giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Mục 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH
 • Điều 9. Quyền của người sản xuất
 • Điều 10. Nghĩa vụ của người sản xuất
 • Điều 11. Quyền của người nhập khẩu
 • Điều 12. Nghĩa vụ của người nhập khẩu
 • Điều 13. Quyền của người xuất khẩu
 • Điều 14. Nghĩa vụ của người xuất khẩu
 • Điều 15. Quyền của người bán hàng
 • Điều 16. Nghĩa vụ của người bán hàng
 • Mục 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
 • Điều 17. Quyền của người tiêu dùng
 • Điều 18. Nghĩa vụ của người tiêu dùng
 • Mục 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP, TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC BẢO VỆ QUYỀN ...
 • Điều 19. Quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp
 • Điều 20. Nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp
 • Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nghề nghiệp
 • Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • Chương 3: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRONG SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, LƯU THÔNG TRÊN ...
 • Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 23. Công bố tiêu chuẩn áp dụng
 • Điều 24. Công bố sự phù hợp
 • Điều 25. Đánh giá sự phù hợp
 • Điều 26. Thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp
 • Điều 27. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Mục 2: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT
 • Điều 28. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường
 • Điều 29. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
 • Điều 30. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất
 • Điều 31. Chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy
 • Mục 3: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
 • Điều 32. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa xuất khẩu
 • Điều 33. Biện pháp xử lý hàng hóa xuất khẩu không bảo đảm điều kiện xuất khẩu
 • Mục 4: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
 • Điều 34. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 35. Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 36. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • Điều 37. Chi phí, lệ phí phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • Mục 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
 • Điều 38. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Điều 39. Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Điều 40. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
 • Điều 41. Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng và giải quyết khiếu nại, tố cáo về ...
 • Mục 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG
 • Điều 42. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng
 • Điều 43. Xử lý kết quả kiểm định
 • Điều 44. Lệ phí kiểm định hàng hóa trong quá trình sử dụng
 • Chương 4: KIỂM TRA, THANH TRA  VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Mục 1: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 45. Phân công trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 46. Quyền hạn của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 47. Nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 48. Đoàn kiểm tra
 • Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra
 • Điều 50. Kiểm soát viên chất lượng
 • Điều 51. Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm soát viên chất lượng
 • Mục 2: THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 52. Thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 53. Nhiệm vụ và đối tượng thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Chương 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ...
 • Mục 1: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 54. Tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 55. Hình thức giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 56. Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 57. Kiểm tra, thử nghiệm, giám định để giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 58. Chi phí lấy mẫu và thử nghiệm hoặc giám định trong giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm ...
 • Mục 2: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 59. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại
 • Điều 60. Các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng
 • Điều 61. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
 • Điều 62. Các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại
 • Điều 63. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức đánh giá sự phù hợp khi cung cấp kết quả sai
 • Mục 3: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 64. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 65. Giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Mục 4: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 66. Xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 67. Khởi kiện hành chính
 • Chương 6: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
 • Điều 68. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Điều 69. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 70. Trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ quản lý ngành, lĩnh vực
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 71. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 72. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Đang cập nhật

Án lệ về Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Đang cập nhật