Thông tư 157/2007/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 157/2007/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 157/2007/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 157/2007/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 24/12/2007 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 157/2007/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • III. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • IV. THẨM QUYỀN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • V. NGUỒN TIỀN KHẤU TRỪ VÀ TÀI SẢN KÊ BIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC BỊ ÁP DỤNG CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH ...
 • VI. THỦ TỤC GIAO, NHẬN QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • VII. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • VIII. THỜI HIỆU THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ
 • B. CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • I. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP TRÍCH TIỀN TỪ TÀI KHOẢN
 • II. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP KHẤU TRỪ MỘT PHẦN TIỀN LƯƠNG HOẶC MỘT PHẦN THU NHẬP
 • III. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN
 • IV. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP THU TIỀN, TÀI SẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG BỊ CƯỠNG CHẾ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ĐANG ...
 • V. CƯỠNG CHẾ BẰNG BIỆN PHÁP THU HỒI MÃ SỐ THUẾ, ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN; THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG ...
 • VI. CHI PHÍ CƯỠNG CHẾ
 • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC DANH MỤC MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
 • MẪU SỐ 01 VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • MẪU SỐ 02 BIÊN BẢN CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
 • MẪU SỐ 03 BIÊN BẢN NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN
 • MẪU SỐ 04 BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN
 • MẪU SỐ 05 BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • MẪU SỐ 06 BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 157/2007/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 157/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 157/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 157/2007/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 157/2007/TT-BTC

Đang cập nhật