Quyết định 236/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 236/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 236/2005/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 236/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 26/09/2005 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 236/2005/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010
 • Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt
 • 1. Mục tiêu Quy hoạch
 • a) Phát triển mạng lưới bưu chính
 • b) Phát triển dịch vụ
 • c) Phát triển thị trường
 • d) Phát triển công nghiệp bưu chính
 • đ) Phát triển nguồn nhân lực
 • 2. Nội dung và quy mô các yếu tố chính của quy hoạch
 • a) Mạng bưu chính
 • b) Dịch vụ bưu chính
 • Điều 2. Định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện quy hoạch được duyệt
 • 1. Định hướng
 • a) Đổi mới tổ chức và phát triển mạng và dịch vụ bưu chính
 • b) Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích
 • c) Ứng dụng khoa học công nghệ
 • d) Phát triển nguồn nhân lực
 • đ) Định hướng thị trường chuyển phát, chuyển phát thư
 • 2. Giải pháp
 • a) Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý
 • b) Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho bưu chính
 • c) Triển khai thực hiện các đề án, dự án trọng điểm
 • d) Hợp tác quốc tế
 • Điều 3. Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC SỐ 1 CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010
 • PHỤ LỤC SỐ 2 CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM

Ngày 26/09/2005, Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 236/2005/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010.

Mạng bưu chính

- Mạng các điểm phục vụ

Xây dựng mạng, điểm phục vụ bưu chính rộng khắp có bán kính phục vụ ngày càng giảm. Ưu tiên phát triển các hình thức đại lý đa dịch vụ, điểm bưu điện văn hóa xã, hạn chế phát triển Bưu cục, tạo điều kiện giảm lao động chính thức, tận dụng lao động xã hội, nâng cao năng suất lao động bưu chính.

- Mạng vận chuyển trong nước và quốc tế

Nâng cao năng lực mạng vận chuyển trong nước và quốc tế, đầu tư phương tiện vận chuyển chuyên ngành đáp ứng nhu cầu vận chuyển bưu chính và chuyển phát thư.

Nhà nước ưu tiên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam vận chuyển bưu chính trong nước, quốc tế bằng máy bay và tiến tới có chuyến bay riêng cho bưu chính thông qua sự hợp tác, đóng góp cổ phần với các hãng hàng không trong nước và nước ngoài.

- Trung tâm khai thác chia chọn:

Tự động hóa các khâu chia chọn và khai thác bưu chính, phấn đấu đến 2005 có 2 trung tâm chia chọn tự động tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đến 2010 có từ 3 đến 5 trung tâm chia chọn tự động phân theo vùng địa lý và phù hợp với vùng lưu lượng. Các bưu gửi trên toàn quốc được xử lý chia chọn tự động đến cấp huyện, quận.

Quyết định 236/2005/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 11/10/2005.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 236/2005/QĐ-TTg để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 236/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 236/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 236/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 236/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật