Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 29/2008/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Số hiệu: 29/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/03/2008 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 29/2008/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Áp dụng pháp luật chuyên ngành và điều ước quốc tế
 • Chương 2 TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
 • Điều 4. Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế
 • Điều 5. Điều kiện thành lập, mở rộng khu công nghiệp
 • Điều 6. Điều kiện bổ sung khu công nghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp
 • Điều 7. Điều kiện thành lập, mở rộng khu kinh tế
 • Điều 8. Trình tự thành lập, mở rộng khu công nghiệp
 • Điều 9. Trình tự thành lập, mở rộng khu kinh tế
 • Điều 10. Hồ sơ thành lập, mở rộng khu công nghiệp
 • Điều 11. Hồ sơ thành lập, mở rộng khu kinh tế
 • Điều 12. Hồ sơ bổ sung khu công nghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp
 • Điều 13. Thẩm định bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp và thành lập khu kinh tế
 • Điều 14. Mở rộng lần đầu và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp
 • Điều 15. Thẩm quyền thành lập, mở rộng khu công nghiệp, khu kinh tế
 • Chương 3 CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ
 • Điều 16. Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế
 • Điều 17. Phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và ...
 • Điều 18. Xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại và cư trú, tạm trú ở khu kinh tế
 • Điều 19. Quy định về tài chính và tín dụng đối với khu kinh tế
 • Điều 20. Lưu trú, tạm trú trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
 • Điều 21. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
 • Chương 4 QUẢN LÝ NHÀ NUỚC ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT VÀ KHU KINH TẾ
 • Điều 22. Nội dung quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
 • Điều 23. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
 • Điều 24. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 25. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 • Điều 26. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 • Điều 27. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 • Điều 28. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
 • Điều 29. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 30. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 31. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 32. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an
 • Điều 33. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 34. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành
 • Điều 35. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • 11. Ban hành và giám sát thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân ...
 • Chương 5 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUAN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT ...
 • Điều 36. Chức năng của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
 • Điều 37. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
 • Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý khu kinh tế
 • Điều 39. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý
 • Chương 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực của Nghị định
 • Điều 41. Trách nhiệm thi hành

Theo Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Đối tượng áp dụng của Nghị định 29/2008/NĐ-CP bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Nội dung Nghị định 29/2008/NĐ-CP cũng quy định về trình tự và thủ tục thành lập khu công nghiệp và khu kinh tế; cơ chế chính sách đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Theo Nghị định 29/2008 Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào khu công nghiệp, kể cả dự án đầu tư mở rộng sẽ được hưởng ưu đãi như sau:

- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư;

- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp;

- Đầu tư không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì được hưởng ưu đãi khi khu công nghiệp nằm trên địa bàn ưu đãi đầu tư, khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với các dự án đầu tư sau đây được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại khu kinh tế hoặc tại khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu phi thuế quan trong khu kinh tế;

- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao tại khu công nghiệp, khu kinh tế;

- Dự án đầu tư có quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển ngành, lĩnh vực hoặc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực tại khu công nghiệp, khu kinh tế sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Riêng với NLĐ trong khu công nghiệp sẽ được giảm 50% thuế TNCN.

Nghị định 29/2008/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/04/2008

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 29/2008/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật