Quyết định 04/2008/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 04/2008/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 04/2008/QĐ-BTP về quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 04/2008/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 19/03/2008 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 04/2008/QĐ-BTP về quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3. Các uỷ viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng ...
 • QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
 • Điều 2. Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương
 • Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 • Điều 3. Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương
 • Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương
 • Điều 5. Cách tính thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương đối với một số trường hợp cụ thể
 • Điều 6. Quyền lợi của người được tặng Kỷ niệm chương
 • Chương 3: QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 • Điều 7. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 3 ...
 • Điều 8. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương đối với cán bộ đã nghỉ hưu thuộc ngành Tư pháp
 • Điều 9. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 3 ...
 • Điều 10 . Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều ...
 • Điều 11. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
 • Điều 12. Thời gian nộp hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương
 • Chương 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc ...
 • Mẫu số 1 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
 • Mẫu số 2A DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"
 • Mẫu số 2B DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"
 • Mẫu số 3A BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ ...
 • Mẫu số 3B BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 04/2008/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 04/2008/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 04/2008/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 04/2008/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 04/2008/QĐ-BTP

Đang cập nhật