Nghị định 122/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 122/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 122/2005/NĐ-CP về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng Số hiệu: 122/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 04/10/2005 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Nghị định 122/2005/NĐ-CP về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
  • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh và nguyên tắc tổ chức
  • Điều 2. Tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng
  • Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 4. Biên chế cán bộ, công chức
  • Điều 5. Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị ...
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Ngày 04/10/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các Tổng công ty nhà nước.

Theo đó, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng, ban Thi đua – Khen thưởng; Thành lập Phòng Thi đua – Khen thưởng. Riêng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bố trí cán bộ, công chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng tại Văn phòng Ban. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sẽ xem xét, quyết định trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Vụ (hoặc Ban) Thi đua – Khen thưởng.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Các Tổng công ty nhà nước; Tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng cũng được Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định cụ thể về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể: Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cùng cấp để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan, đơn vị mình; Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp mình; Giúp Thủ trưởng cơ quan tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý...

Nghị định 122/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2005 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 122/2005/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 122/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 122/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 122/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật