Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Tiêu đề: Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Số hiệu: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Người ký: Huỳnh Đảm, Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/04/2008 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

 • NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch này Hướng dẫn thi hành các
 • Điều 2. Nghị quyết liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những văn ...
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Ban Thường trực ...
 • HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC ĐIỀU 11, ĐIỀU 14, ĐIỀU 16, ĐIỀU 22 VÀ ĐIỀU 26 CỦA PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ ...
 • Chương 1. HÌNH THỨC ĐỂ NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP HOẶC BIỂU QUYẾT ĐỂ CẤP CÓ THẦM QUYỀN QUYẾT ...
 • Điều 1. Thẩm quyền lựa chọn hình thức để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cấp ...
 • Điều 2. Tổ chức họp thôn, tổ dân phố để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cấp có ...
 • Điều 3. Tổ chức lại cuộc họp thôn, tổ dân phố để bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cấp có ...
 • Điều 4. Tổ chức phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình để nhân dân bàn và ...
 • Điều 5. Kết hợp tổ chức họp thôn, tổ dân phố với tổ chức phát phiếu lấy ý kiến những cử tri không tham ...
 • Chương 2. QUY TRÌNH BẦU, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ
 • Mục 1. QUY TRÌNH BẦU TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ
 • Điều 6. Công tác chuẩn bị hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
 • Điều 7. Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
 • Điều 8. Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại hội nghị thôn, tổ dân phố
 • Điều 9. Việc công nhận kết quả bầu cử
 • Mục 2. QUY TRÌNH MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM, TRƯỞNG THÔN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ.
 • Điều 10. Quy trình miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
 • Điều 11. Quy trình bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
 • Điều 12. Kinh phí tổ chức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
 • Chương 3. LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN TRƯỚC KHI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP TRÊN QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VIỆC LIÊN QUAN ...
 • Điều 13. Cơ quan có thẩm quyền cấp trên phải tổ chức lấy ý kiến
 • Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân
 • Điều 15. Tổ chức họp thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến nhân dân
 • Điều 16. Tổ chức phát phiếu lấy ý kiến nhân dân
 • Điều 17. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua hòm thư góp ý
 • Điều 18. Việc tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân
 • Chương 4. LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ...
 • Điều 19. Nguyên tắc chung của tổ chức lấy phiếu tín nhiệm
 • Điều 20. Thời hạn lấy phiếu tín nhiệm
 • Điều 21. Công tác chuẩn bị hội nghị lấy phiếu tín nhiệm
 • Điều 22. Tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm
 • Điều 23. Gửi và xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm
 • Điều 24. Kinh phí tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Đang cập nhật