• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác


 

Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 01/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/BNN-TCCB
V/v thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/11/2008 quy định danh mục các vị trí công tác trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Ngày 01/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP , trong đó quy định: Bộ trưởng ban hành văn bản quy định cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Để có cơ sở ban hành văn bản nêu trên và rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ phù hợp với thực tiễn, đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/02/2014, gồm các nội dung sau:

- Thống kê danh sách công chức, viên chức đã chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Quyết định số 3486/QĐ-BNN-TCCB như mẫu gửi kèm;

- Đánh giá kết quả, thuận lợi, khó khăn và kiến nghị sửa đổi, bổ sung danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (từ 02 năm đến 05 năm) theo quy định tại Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

DANH SÁCH

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
(Từ năm 2009 đến năm 2013)

TT

Họ và tên

Vị trí công tác của công chức, viên chức

Năm chuyển đổi

Vị trí cũ

Vị trí mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 02/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 01/BNN-TCCB

291

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
218278