• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 01/CT-TTHT năm 2014 về hóa đơn, chứng từ giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 01/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 1 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Seamiq Việt Nam
Địa chỉ: Số 61 Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
Mã số thuế: 0311991353

Trả lời văn bản số CV031213/CT ngày 05/12/2013 của Công ty về hóa đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2a Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng với khách hàng lập trình phần mềm theo thỏa thuận tại hợp đồng, Công ty nhận tiền tạm ứng 20%-30% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng thì khi nhận tiền tạm ứng hoặc khi thu tiền theo tiến độ Công ty phải lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng theo quy định.

Về thủ tục Hải quan trong trường hợp giao sản phẩm phần mềm đóng gói cho khách hàng ở nước ngoài qua Internet, đề nghị Công ty liên hệ Cơ quan Hải quan để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 2
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT
3385_314848 /dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 02/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 01/CT-TTHT

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251069