• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Công văn 01/HĐND-TT
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/HĐND-TT
V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Công tác đại biểu – UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp
- Kiểm toán nhà nước Khu vực IX;
- Vụ công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại KG;
- Báo AG, Đài PTTH AG;
- Website tỉnh, Trung tâm công báo tỉnh AG.

Tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX có ban hành Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, do sơ xuất trong khâu đánh máy nên có sự sai sót trong hai Nghị quyết nêu trên. Do đó, Hội đồng nhân dân tỉnh xin đính chính như sau:

1. Đối với Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang, xin đính chính tại Điều 3:

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 và thay thế quy định về hỗ trợ cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, hoàn thiện và kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang, xin đính chính tại Điều 3:

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017thay thế Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.”

Xin thông báo đến các đơn vị./.

 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Thanh Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/HĐND-TT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 02/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 01/HĐND-TT

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375362