• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Công văn 03/BNV-TCBC năm 2017 hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 03/BNV-TCBC
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/BNV-TCBC
V/v hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thực hiện quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25/5/2016 hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2016/TT-BNV).

Đ bảo đảm việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tính chất của từng ngành, lĩnh vực theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BNV, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP , Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và Thông tư số 03/2016/TT-BNV để ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực đ các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trư
ng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Ng
uyễn Duy Thăng

 

Điều 3. Thẩm quyền hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hướng dẫn cụ thể việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/BNV-TCBC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 03/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 03/BNV-TCBC

310

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336798