• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật khí tượng thủy văn

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

 

Công văn 03/BXD-PC năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật ngành xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 03/BXD-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/BXD-PC
V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật ngành xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH13 ngày 05/12/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long; Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020”, để có cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các cơ quan báo cáo tình hình xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành xây dựng tại địa phương; đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện; đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng về ứng phó với biến đổi khí hậu (theo Mẫu báo cáo đính kèm).

Báo cáo đề nghị gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng trước ngày 30/10/2016 để tổng hợp (gửi kèm file điện tử về địa chỉ hộp thư huyenbxd@gmail.com).

(Các địa phương đã báo cáo theo văn bản số 20/BXD-KHCN ngày 18/01/2016 của Bộ Xây dựng thì cập nhật bổ sung tình hình thực hiện đến ngày 30/10/2016).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Cục PTĐT, Vụ KHCN&MT (để biết);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Tống Thị Hạnh

 

Tên cơ quan: ...............

BÁO CÁO NĂM 2016

(Kèm theo văn bản số 03/BXD-PC ngày 10/10/2016 của Bộ Xây dựng v/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật ngành xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu)

I. Tình hình ban hành chính sách, pháp luật của địa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng

1. Tình hình ban hành chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình của địa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng (có danh mục các kế hoạch, chiến lược kèm theo)

2. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng của địa phương lồng ghép những nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu (có danh mục văn bản quy phạm pháp luật kèm theo)

II. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật ngành xây dựng lồng ghép những nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương

1. Về cơ chế, chính sách

2. Về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực

3. Về khoa học và công nghệ

4. Về tài chính

5. Về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu, tác động và các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu

III. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ngành xây dựng về ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương

1. Thuận lợi

2. Khó khăn, hạn chế

3. Nguyên nhân

IV. Đề xuất giải pháp và kiến nghị

1. Giải pháp và kiến nghị chung

2. Giải pháp và kiến nghị riêng cho địa phương

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/BXD-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Tống Thị Hạnh
Ngày ban hành: 10/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 03/BXD-PC

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329151