• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 07/BXD-GĐ năm 2018 hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu dự án không có cấu phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/BXD-GĐ
V/v hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án không có cấu phần xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 192/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 01/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án không có cấu phần xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản pháp luật về xây dựng khác chỉ được áp dụng đối với các Dự án đầu tư có cấu phần xây dựng.

2. Đối với các Dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng, việc nghiệm thu đưa dự án vào khai thác sử dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công (Luật đầu tư công năm 2014, Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công,...).

Trên đây là ý của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VP; GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Lâm

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/BXD-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Ngô Lâm
Ngày ban hành: 02/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 07/BXD-GĐ

83

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381939