• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 

Công văn 08/BXD-KTXD năm 2016 điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 08/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08 /BXD-KTXD
V/v Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008;

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy điện nước Constrexim Toàn Cầu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 55/LMĐNTC ngày 03/11/2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy điện nước Constrexim Toàn Cầu về việc Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Theo các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng thì:

a) Việc Điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí phải được quy định trong hợp đồng đã được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc Điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời Điểm Thông tư này có hiệu lực; vì vậy:

a) Hợp đồng thi công xây dựng số 294/BUSOCO-BDA.07 ngày 28/12/2007 là hợp đồng theo đơn giá cố định nên thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD , do vậy, việc Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2.9 & Khoản 2.10, Mục 2, Phần II Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng và quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Thép các loại bao gồm thép cường độ cao, các bán thành phẩm được chế tạo từ thép như nêu trong văn bản số 55/LMĐNTC ngày 03/11/2015 được Điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

b) Hợp đồng cung cấp vật tư số 27/TC/HĐB-08 ký ngày 16/12/2008 (sau ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD) nên không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Việc Điều chỉnh giá hợp đồng cung cấp vật tư số 27/TC/HĐB-08 thực hiện theo quy định tại Điều 1 của hợp đồng: “ Đơn giá Hợp đồng là đơn giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng”.

5. Căn cứ các Mục: 1, 2 & Mục 3 nêu trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy điện nước Constrexim Toàn Cầu thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ mời thầu và các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy điện nước Constrexim Toàn Cầu căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Phần II. HỒ SƠ VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
...

2. Nội dung của hợp đồng xây dựng
Tùy theo qui mô, đặc điểm, tính chất của từng công trình, từng gói thầu, từng công việc và từng loại hợp đồng xây dựng cụ thể mà hợp đồng xây dựng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các nội dung cơ bản sau: Thông tin về hợp đồng và các bên tham gia ký kết hợp đồng; Các định nghĩa và diễn giải; Luật và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng; Loại tiền thanh toán; Khối lượng công việc; Giá hợp đồng xây dựng; Tạm ứng hợp đồng xây dựng; Thanh toán hợp đồng xây dựng; Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành công việc; Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng; Quyền và nghĩa vụ chung của bên nhận thầu; Quyền và nghĩa vụ chung của bên giao thầu; Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định (nếu có); Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghiệm thu các công việc hoàn thành; Bảo hiểm và bảo hành công trình; Bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; Điện, nước và an ninh công trường; Trách nhiệm đối với các sai sót; Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên giao thầu và bên nhận thầu; Rủi ro và trách nhiệm; Bất khả kháng; Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng ; Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng; Quyết toán hợp đồng xây dựng; Thanh lý hợp đồng xây dựng.
...

2.9. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
2.9.1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được ghi trong hợp đồng và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả đàm phán hợp đồng. Trong hợp đồng các bên qui định rõ các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng, phương pháp, cách thức, phạm vi điều chỉnh giá hợp đồng.
2.9.2. Giá hợp đồng có thể được điều chỉnh một trong các trường hợp sau:
- Bổ sung công việc ngoài phạm vi qui định trong hợp đồng đã ký kết;

- Khi ký kết hợp đồng có sử dụng đơn giá tạm tính đối với những công việc hoặc khối lượng công việc mà ở thời điểm ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu chưa đủ điều kiện xác định chính xác đơn giá và đồng ý điều chỉnh khi có đủ điều kiện;

- Khi khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng mà nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì xem xét điều chỉnh đơn giá của khối lượng phát sinh đó;

- Các đơn giá mà bên giao thầu và bên nhận thầu đồng ý xem xét, điều chỉnh lại sau khoảng thời gian nhất định kể từ khi thực hiện hợp đồng;

- Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi Nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải báo cáo Người có thẩm quyền xem xét quyết định;

- Do các trường hợp bất khả kháng qui định trong hợp đồng;

- Các khoản trượt giá đã qui định trong hợp đồng. Các căn cứ để tính trượt giá được xác định vào thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán;

2.9.3. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng
Khi điều chỉnh giá hợp đồng thì khối lượng công việc thanh toán được xác định trên cơ sở khối lượng các công việc hoàn thành được nghiệm thu, đơn giá thanh toán các công việc được xác định theo các điều khoản trong hợp đồng như việc xác định lại đơn giá hoặc điều chỉnh lại đơn giá trong hợp đồng theo hệ số điều chỉnh. Có thể tham khảo một hoặc kết hợp các phương pháp sau để điều chỉnh giá hợp đồng:

- Sử dụng các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, các Tổ chức tư vấn, Tổng cục Thống kê công bố;

- Phương pháp tính toán bù trừ trực tiếp;

- Công thức xác định hệ số điều chỉnh như Phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này.

2.10. Tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành công việc
2.10.1. Trong hợp đồng, các bên phải ghi rõ thời gian bắt đầu, kết thúc hợp đồng.
2.10.2. Bên nhận thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết trình bên giao thầu chấp thuận làm căn cứ thực hiện hợp đồng.
2.10.3. Các bên tham gia hợp đồng phải qui định cụ thể các tình huống và việc xử lý các tình huống có thể được kéo dài thời hạn hoàn thành công việc, ngoài những tình huống này các bên không được tự ý kéo dài thời hạn hoàn thành.
2.10.4. Các bên phải thoả thuận cụ thể về mức độ và phương thức xử lý những thiệt hại về việc chậm tiến độ do các bên gây ra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 06/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 08/BXD-KTXD

2.717

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
300332