• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 08/BXD-QHKT năm 2018 trả lời vướng mắc về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/BXD-QHKT
V/v trả lời vướng mắc về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2312/UBND-NN ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 1 về quy hoạch trong Bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (sau đây viết tắt là Bộ tiêu chí 558), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 quy định các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (trong đó có quy hoạch xây dựng) tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, do vậy Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định của Luật xây dựng năm 2014 để có cơ sở xem xét huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí 558.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về vướng mắc trong quy hoạch xây dựng để UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phan Th
ị Mỹ Linh (để b/c)
- Lưu VT, QHKT.QĐ

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC
Tr
ần Thu Hằng

 

 

Điều 59. Quy định chuyển tiếp

1. Các quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện như sau:
...
b) Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại Phụ lục 2 của Luật này được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/BXD-QHKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Thu Hằng
Ngày ban hành: 09/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 08/BXD-QHKT

69

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381940